36η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις 23-10-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεως για τα πιο κάτω θέματα: 

1) Έγκριση ανάληψης δαπανών και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2015 
2) Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με ιδιοκτησιακό καθεστώς ακινήτου στη θέση «Λιμενάρι» , ΔΕ Φιλιατρών.
3) Ορισμός δικηγόρου επί της από 22-11-2012 προσφυγής του Δημητρίου Χελιδώνη του Κων/νου, κατά του Δήμου Τριφυλίας.
4) Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στην εκδίκαση της από 27-03-2009 εφέσεως της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατά της αριθ. 227/2008 αποφάσεως Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας.
5) Ακύρωση της αριθ.261/2015 αποφάσεως Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τριφυλίας.
6) Ακύρωση της αριθ.246/2015 αποφάσεως Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τριφυλίας.
7) Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και καθορισμός όρων του πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια ελαστικών επίσωτρων οχημάτων – μηχανημάτων»
8) Απευθείας ανάθεση της μελέτης «Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης ΑΣΑ – Περιγραφή Μηχανολογικού Εξοπλισμού»
9) Απευθείας ανάθεση της μελέτης «Μελέτη Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και Άδειας Λειτουργίας Συστήματος Διαχείρισης ΑΣΑ»
10) Έγκριση της αριθ.602/2015 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με την έκτακτη ανάθεση υπηρεσιών μίσθωσης μηχανήματος για το ΧΑΔΑ Φιλιατρών.
11) Τροποποίηση προυπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ.έτους 2015 (εισήγηση προς Δ.Σ.)
12) Έγκριση δαπάνης για μετακίνηση και συμμετοχή υπαλλήλου του Δήμου σε επιμορφωτικό σεμινάριο.
Share on Google Plus

About kyparissiotis