Επιστολή Επιμελητηρίου στους Δημάρχους για θέσεις απασχόλησης

Με την παρούσα επιστολή μας, σας ενημερώνουμε για την δυνατότητα συνεργασίας μας στο πλαίσιο αναμενόμενης Προκήρυξης για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» το οποίο αναμένεται να προκηρυχθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την 5μήνη απασχόληση ανέργων σε αντικείμενα που αφορούν κοινωφελή δράση σε τοπικό επίπεδο, και στα οποία οι ΟΤΑ έχουν σαφή εικόνα ως προς τις ανάγκες τους. Οι τομείς παρεμβάσεις αφορούν δυνητικά αντικείμενα έργων όπως αυτά που παρουσιάζονται στο Παράρτημα της Επιστολής μας.
Για να υλοποιηθεί το Πρόγραμμα απαιτείται η συνεργασία των δικαιούχων - με συμπράττοντες φορείς ( ΟΤΑ) για την απασχόληση ανέργων σε μικρά έργα κοινωφελούς χαρακτήρα.
Ο φορέας μας (ΕΤ.Α.Π. Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας) εντάσσεται στους επιλέξιμους δικαιούχους φορείς, να υποβάλλουν προτάσεις έγκρισης προς χρηματοδότηση και ο Δήμος εντάσσεται στους Συμπράττοντες Φορείς. Οι Συμπράττοντες Φορείς καθορίζουν από κοινού με το δικαιούχο το περιεχόμενο της πρότασης που θα υποβληθεί, τις ανάγκες που θα καλυφθούν, τα βασικό περίγραμμα του έργου που θα υλοποιηθεί και τις ανάγκες ανθρώπινου δυναμικού για την υλοποίησή του.
Οι συμπράττοντες φορείς θα πρέπει:
Να έχουν χαρτογραφήσει με συστηματικότητα τις ανάγκες τους στο χώρο των υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα.
Να έχουν την αρμοδιότητα παρέμβασης στο συγκεκριμένο πεδίο που θα υλοποιηθεί η πράξη.
Να έχουν επιλύσει όλα τα ενδεχόμενα διαδικαστικά και θεσμικά ζητήματα (άδειες, αποφάσεις, κλπ).
Να έχουν διασφαλίσει τους λοιπούς απαιτούμενους για την εκτέλεση της πράξης πόρους, πλην του εργασιακού και ασφαλιστικού κόστους (π.χ. προϋπολογισμός ΟΤΑ).
Να πιστοποιούν προς το Δικαιούχο την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου, βάσει του εγκεκριμένου Μνημονίου Συνεργασίας. Κάθε μήνα θα εκδίδει βεβαίωση για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου το συγκεκριμένο μήνα.
Για τη χρηματοδότηση του Δικαιούχων απαιτείται η κατάρτιση και υποβολή έγγραφου Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δικαιούχου και συμπράττοντος φορέα, στο οποίο θα αποτυπώνεται η συμφωνία για εκτέλεση της πράξης, το περιεχόμενο της πράξης, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνει ο κάθε φορέας.
Η υλοποίηση του Προγράμματος απαιτεί έγκαιρες ενέργειες προετοιμασίας και γνώση των εφαρμοστικών διαδικασιών του ΕΣΠΑ καθώς και γνώσεις σε θέματα διαχείρισης προγραμμάτων. Θέλουμε να σας ενημερώσουμε, ότι τα στελέχη μας διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και σημαντική εμπειρία σχετικά με την υποστήριξη αντίστοιχων έργων και προγραμμάτων.
Με βάση τα ανωτέρω εφόσον θεωρείτε ότι σας ενδιαφέρει η συνεργασία ζητούμε να μας γνωρίσετε – σε πρώτη φάση - την πρόθεση σας για ενδεχόμενη συνεργασία με τον φορέας μας και τυχόν ανάγκες για μικρά κοινωφελή έργα της περιοχής σας που μπορούν να καλυφθούν μέσω του προγράμματος και μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης
Share on Google Plus

About kyparissiotis