ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ Η ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ

Ο Κυπαρισσιακός Κόλπος:
Έτοιμο το σχέδιο Π.Δ. – Άμεσα στη διαβούλευση
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει επεξεργαστεί και αναθεωρήσει το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που είχε αρχικώς κατατεθεί στο ΣτΕ. Στο πλαίσιο της αναθεώρησης αυτής, έχουν ληφθεί υπόψιν οι παρατηρήσεις του ΣτΕ, τα επιστημονικά δεδομένα της εγκεκριμένης Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) καθώς και οι κανόνες και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική μας νομοθεσία και τις Κοινοτικές Οδηγίες. Στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος έχουν γίνει αλλαγές, σε σχέση με το αρχικό, κατόπιν:
α) επαναξιολόγησης των θεμάτων που άπτονται των υποχρεώσεων της χώρας μας αναφορικά με την εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών για του οικότοπους, τα είδη και την ορνιθοπανίδα και
β) της υποχρέωσης συμμόρφωσης με τις παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται στη γνωμοδότηση του ΣτΕ.
Το νέο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, δεδομένου ότι περιέχει σημαντικές αλλαγές, τόσο σε θέματα ζωνοποίησης, όσο και σε όρους και περιορισμούς, πρόκειται να προωθηθεί εκ νέου προς δημόσια διαβούλευση Άμεσα.
Στη συνέχεια:
 • Αναρτάται το σχέδιο ΠΔ για τη διαδικασία της διαβούλευσης.
 • Ζητείται η γνώμη της Επιτροπής Φύση 2000.
 • Ζητείται η γνώμη της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
 • Συντάσσεται το τελικό σχέδιο ΠΔ.
 • Διαβιβάζεται το σχέδιο ΠΔ για νομοτεχνικό έλεγχο στο αυτοτελές τμήμα νομοθετικής πρωτοβουλίας.
 • Υποβάλλεται εκ νέου στο ΣτΕ προκειμένου να γίνει ο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας.
 • Ενσωματώνονται οι ενδεχόμενες παρατηρήσεις του ΣτΕ και προωθείται για υπογραφή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Θα ήθελα όμως επίσης να επισημάνω σχετικά με τα μέχρι σήμερα μέτρα προστασίας της περιοχής, ότι ασχέτως της ύπαρξης ή μη Προεδρικού Διατάγματος, στην εθνική μας νομοθεσία υπάρχει πλήθος νομικών κειμένων και κανονιστικών πράξεων που η εφαρμογή τους, εξασφαλίζει σε κάποιο βαθμό την προστασία ευαίσθητων οικολογικά περιοχών και την επιβολή αυστηρών απαγορεύσεων και κυρώσεων.
Ενδεικτικά αναφέρω τα παρακάτω:
 • Π.Δ 617/1980 «περί προστασίας της θαλάσσιας χελώνας»
 • Π.Δ 76/1981 «Περί προστασίας αυτοφυούς χλωρίδας και πανίδας»
 • Ν. 2971/2001 «περί αιγιαλού και παραλίας»
 • Ν. 1650/1986 «Περί προστασίας του περιβάλλοντος»
 • Ν. 3937/2011 «Προστασία βιοποικιλότητας»
 • ΚΥΑ 33318/3028/11.12.1998, «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων…»
 • Ν. 1337/1983, που αναφέρεται στις κυρώσεις που επιβάλλονται στην αυθαίρετη δόμηση
 • Υπ’ αριθμ. 28353/2013 Απόφαση Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (με τις σχετικές αποφάσεις παρατάσεων το 2014) που αφορά στην αναστολή εκτέλεσης και έκδοσης οικοδομικών αδειών στην περιοχή.
Ο Κυπαρισσιακός έχει σημαντικό οικολογικό ενδιαφέρον καθώς οι ακτές του αποτελούν έναν από τους τόπους αναπαραγωγής της σπάνιας θαλάσσιας χελώνας caretta-caretta και φιλοξενούν τον δεύτερο μεγαλύτερο πληθυσμό της χελώνας στη Μεσόγειο. Το μεγαλύτερο ποσοστό των χελώνων που φωλιάζουν στον Κυπαρισσιακό, φωλιάζουν στο νότιο τμήμα του κόλπο μεταξύ της Κυπαρισσίας και των εκβολών της Νέδας.
Θεωρώ δεδομένη την ευαισθησία όλων μας και στη διαβούλευση που θα ακολουθήσει άμεσα θα έχουν την ευκαιρία και την δυνατότητα όλοι, αυτοδιοίκηση, φορείς, οργανώσεις, σύλλογοι αλλά και απλοί πολίτες κάτοικοι της περιοχής να εκφράσουν τις απόψεις τους. Τέλος θέλω να είμαι ξεκάθαρη ότι οι όποιες προτάσεις-αποφάσεις πρέπει να προασπίζουν Πρωτίστως το δημόσιο συμφέρον και να ισορροπούν ανάμεσα στην αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφόρα ανάπτυξη της περιοχής με μορφές συμβατές και βιώσιμες.
Δήμητρα Λυμπεροπούλου

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια