ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Στην Κυπαρισσία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 22 του μηνός Απριλίου του έτους 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00,συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τριφυλίας, μετά από την αριθ. 6398/17-04-2015 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντες πέντε (5)
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ιωάννης Αδρακτάς, Πρόεδρος
1. Τσίγγανος Παναγιώτης
2. Πούλος Αναστάσιος
2. Κωνσταντέλου Γιαννούλα
3. Μπακούρος Σωτήριος
4. Κουτρουμπής Αλέξανδρος
5. Κανελλόπουλος Αναστάσιος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μαντζούνη Αριστέα, τακτική υπάλληλο του Δήμου
Τριφυλίας.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε :
Το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων στο από 2-4-2015 έγγραφό του αναφέρει τα εξής:
Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 26 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’):
«Το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο διεξάγεται σε πλατείες ή άλλους ανεξάρτητους, υπαίθριους, ελεύθερους, ιδιωτικούς, δημόσιους, δημοτικούς ή εκκλησιαστικούς χώρους.
Το Δημόσιο, οι δήμοι και οι εκκλησιαστικές αρχές δεν επιτρέπεται να εκμισθώνουν ή να παραχωρούν κατά χρήση χώρους που προορίζονται για τη λειτουργία του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε πρόσωπα που δεν κατέχουν τη σχετική ειδική άδεια.»
Με το άρθρο 27 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’) ορίζονται τα εξής:
«Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός:
α) των δημοτικών και λαϊκών αγορών και
β) περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, μπροστά από την είσοδο εμπορικών καταστημάτων και εισόδους αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων και εκκλησιών. Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από τα άκρα των δημοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων, στους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους με πληθυσμό πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων.
Οι κάτοχοι της σχετικής άδειας επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται μόνο σε θέσεις-σημεία που έχουν καθοριστεί και οριοθετηθεί από το Δήμο που τους έχει χορηγήσει την άδεια».
Με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«1.Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες:
… ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και τους κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους, που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα μέσα προβολής υπαίθριας διαφήμισης…»
Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ..
1. Τo Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Γαργαλιάνων με την αριθ. 7/2014 απόφαση του πρότεινε την παρακάτω θέση όπου μπορεί να ασκηθεί υπαίθρια στάσιμη εμπορική δραστηριότητα σε δημοτικό χώρο:
α)στο Τουριστικό Γαργαλιάνων κοντά στην εκκλησία για τοποθέτηση τροχήλατης κινητής καντίνας .
2. Τo Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας Ελαίας με την αριθ. 2/2014 απόφαση του πρότεινε τις εξής θέσεις όπου μπορεί να ασκηθεί υπαίθρια στάσιμη εμπορική δραστηριότητα σε δημοτικό χώρο:
α)Μία θέση στην γωνία του γηπέδου Ελαίας(διασταύρωση προς Αγιαννάκη)για τοποθέτηση πάγκου προς πώληση τοπικών αγροτικών προϊόντων.
β)Μία θέση στο σημείο ΜΠΟΥΚΑ στο τέρμα του δρόμου που οδηγεί στην παραλία Ελαίας για τοποθέτηση τροχήλατης κινητής καντίνας.
γ)Μία θέση στο σημείο του συνοικισμού Αγιαννάκη στο τέρμα του δημοτικού δρόμου που οδηγεί στην παραλία για τοποθέτηση τροχήλατης κινητής καντίνας.
3. Το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας Πλατανίων με την αριθ. 2/2014 απόφαση του πρότεινε την παρακάτω θέση όπου μπορεί να ασκηθεί υπαίθρια στάσιμη εμπορική δραστηριότητα σε δημοτικό χώρο:
α)τοποθεσία <ΝΕΔΑ> στο πλάτωμα πριν το <Πέτρινο γεφύρι> (γεφύρι Τσουλουχά) για τοποθέτηση τροχήλατης κινητής καντίνας .
4. Το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας Σπηλιάς με την αριθ. 7/2014 απόφαση του πρότεινε την παρακάτω θέση όπου μπορεί να ασκηθεί υπαίθρια στάσιμη εμπορική δραστηριότητα σε δημοτικό χώρο:
α)το ανατολικό μέρος της κεντρικής πλατείας.
5. Το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας Μαραθόπολης με την αριθ. 5/2014 απόφαση του πρότεινε τις εξής θέσεις όπου μπορεί να ασκηθεί υπαίθρια στάσιμη εμπορική δραστηριότητα σε δημοτικό χώρο:
α)τρείς θέσεις για παραγωγούς ειδών λαϊκής τέχνης, χειροτεχνημάτων, καλλιτεχνημάτων και έργων τέχνης πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας μπροστά από το προαύλιο του πρώην Δημοτικού Σχολείου.
Προτείνω οι θέσεις στάσιμου εμπορίου να καθοριστούν κατ’ επάγγελμα σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων.
Οι θέσεις θα αποτυπώνονται σε συνημμένα τοπογραφικά της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που θα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης.
Με την υπ. αριθ. 88/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής αποφασίστηκε ο καθορισμός τέλους είσπραξης για τις άδειες υπαίθριου εμπορίου ανά άδεια και θέση, ως κάτωθι:
1. α) Για τις Τοπικές Κοινότητες, ποσό 300,00€ ετησίως/ανά θέση και άδεια, για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου,
β) Για τις Δημοτικές Κοινότητες, ποσό 600,00€ ετησίως/ανά θέση και άδεια, για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
2. Για τις θέσεις κατάληψης χώρου για παραγωγούς αγροτικών προϊόντων που έχουν εφοδιαστεί με σχετική άδεια από το τμήμα εμπορίου σε όλο το Δήμο ποσό 50,00€ ετησίως/ανά θέση και άδεια.
Τα ανωτέρω τέλη θα εισπράττονται από το Γραφείο Ταμείου του Δήμου, με την έκδοση του σχετικού διπλότυπου είσπραξης.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
την παρ.3 του άρθρου 26 και το άρθρο 27 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’)
το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010
την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006
τις σχετικές αποφάσεις των Συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων
την υπ. αριθ. 88/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής
την παρ.1γ του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 και την παρ.2α του άρθρου 84 του Ν.3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου με βασική προϋπόθεση τον έλεγχο νομιμότητας των θέσεων αυτών:
1. Μία θέση στο Τουριστικό Δημοτικής Κοινότητας Γαργαλιάνων κοντά στην εκκλησία για τοποθέτηση τροχήλατης κινητής καντίνας .
2. Μία θέση στην γωνία του γηπέδου Τοπικής Κοινότητας Ελαίας(διασταύρωση προς Αγιαννάκη)για τοποθέτηση πάγκου προς πώληση τοπικών αγροτικών προϊόντων.
3.Μία θέση στο σημείο ΜΠΟΥΚΑ Τοπικής Κοινότητας Ελαίας στο τέρμα του δρόμου που οδηγεί στην παραλία Ελαίας για τοποθέτηση τροχήλατης κινητής καντίνας.
4.Μία θέση στο σημείο του συνοικισμού Αγιαννάκη Τοπικής Κοινότητας Ελαίας στο τέρμα του δημοτικού δρόμου που οδηγεί στην παραλία για τοποθέτηση τροχήλατης κινητής καντίνας.
5.Μία θέση στην τοποθεσία <ΝΕΔΑ> Τοπικής Κοινότητας Πλατανίων στο πλάτωμα πριν το <Πέτρινο γεφύρι> (γεφύρι Τσουλουχά) για τοποθέτηση τροχήλατης κινητής καντίνας .
6.Μία θέση στο ανατολικό μέρος της κεντρικής πλατείας της Τοπικής Κοινότητας Σπηλιάς.
7.Τρείς θέσεις για παραγωγούς ειδών λαϊκής τέχνης, χειροτεχνημάτων, καλλιτεχνημάτων και έργων τέχνης πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας μπροστά από το προαύλιο του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Τοπικής Κοινότητας Μαραθόπολης.
Οι θέσεις θα αποτυπώνονται σε συνημμένα τοπογραφικά της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που θα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης.
Με την υπ. αριθ. 88/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής αποφασίστηκε ο καθορισμός τέλους είσπραξης για τις άδειες υπαίθριου εμπορίου ανά άδεια και θέση, ως κάτωθι:
1. α) Για τις Τοπικές Κοινότητες, ποσό 300,00€ ετησίως/ανά θέση και άδεια, για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου,
β) Για τις Δημοτικές Κοινότητες, ποσό 600,00€ ετησίως/ανά θέση και άδεια, για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
2. Για τις θέσεις κατάληψης χώρου για παραγωγούς αγροτικών προϊόντων που έχουν εφοδιαστεί με σχετική άδεια από το τμήμα εμπορίου σε όλο το Δήμο ποσό 50,00€ ετησίως/ανά θέση και άδεια.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 22/2015
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Κυπαρισσία 23-4-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΡΑΚΤΑΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια