google.com, pub-4409140963597879, DIRECT, f08c47fec0942fa0 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΝ ΕΤΗ 1953

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΝ ΕΤΗ 1953

Ιστορικά των σχολείων μας … για να θυμόμαστε και να κρίνουμε Ιστορική Έκθεση Δημοτικού Σχολείου Σιδηροκάστρου Τριφυλίας του Δημήτρη Α. Δριμή, εκπαιδευτικού, τ. δημάρχου Αετού
Το 1953, ο τότε Επιθεωρητής των Δημοτικών Σχολείων της Τριφυλίας ζήτησε από τους Διευθυντές των σχολείων να υποβάλλουν ιστορικές εκθέσεις των σχολείων τους. Στις εκθέσεις που παραθέτουμε έχει τηρηθεί η ορθογραφία και η σύνταξη των πρωτοτύπων. Η γραφή, για τεχνικούς λόγους, είναι μονοτονική και όχι πολυτονική, όπως ήταν στις πρωτότυπες εκθέσεις. Οι πληροφορίες που αντλούνται, πέρα από τις μνήμες που ανασύρονται, είναι πολλές και ρίχνουν φως σε μια πρόσφατη, σχετικά, περίοδο του τόπου μας. Ας μην ξεχνάμε πως οι εκθέσεις συντάχθηκαν στη δύσκολη περίοδο των μεταπολεμικών και μετεμφυλιακών χρόνων. Σύμφωνα με την έκθεση του Δ`ντή, το δημοτικό σχολείο Σιδηροκάστρου λειτούργησε ως ιδιωτικό τα χρόνια 1830 – 1840. Το 1840 λειτούργησε ως δημόσιο μονοτάξιο αρρένων, στη συνέχεια αναβαθμίστηκε σε διτάξιο και τέλος σε τριτάξιο ενώ στεγαζόταν σε ιδιωτικό κτίριο.
Το 1889 ιδρύθηκε και ξεχωριστό τμήμα θηλέων. Και τα δύο τμήματα (αρρένων και θηλέων) παρέμειναν κλειστά τα χρόνια 1918-1922, λόγω της στράτευσης του δασκάλου και της έλλειψης δασκάλας. Το 1900, με κρατικές δαπάνες και δωρεά του Α. Συγγρού, ξεκίνησε η κατασκευή διδακτηρίου, η οποία ολοκληρώθηκε το 1902. Το 1940, με κρατικές πιστώσεις, κατεδαφίστηκαν κατά το ήμισυ οι δύο υπάρχουσες αίθουσες του κτιρίου με σκοπό να διαρρυθμιστούν αυτές καλύτερα και να προστεθεί και τρίτη. Ο πόλεμος, όμως, ματαίωσε το έργο και η επισκευή των αιθουσών ολοκληρώθηκε το 1950. Τα χρόνια 1940 – 1949 το σχολείο στεγαζόταν σε ιδιωτικό κτίριο. Από το 1924 λειτουργούσε μεγάλος και πλήρης σχολικός κήπος ενώ είχε κατασκευαστεί και δεξαμενή νερού. Με πρωτοβουλία των δασκάλων έγινε αναδάσωση από τους μαθητές έξω από το χωριό και κοντά στο σχολείο. Δημιουργήθηκε ακόμα και πευκώνας κοντά στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου. Το σχολείο δεν είχε βιβλιοθήκη, διέθετε, όμως, εποπτικά μέσα διδασκαλίας ενώ τα χρόνια 1946-1952 λειτούργησαν σ`αυτό μαθητικά συσσίτια. Κατά καιρούς γίνονταν ομιλίες, εκδηλώσεις κατά τις θρησκευτικές και εθνικές εορτές, γυμναστικές επιδείξεις στο τέλος της χρονιάς καθώς και αθλητικοί αγώνες με μαθητές γειτονικών σχολείων. Η έκθεση, τέλος, αναφέρει ως ευεργέτη του σχολείου το Δημ. Κάκκαβα και παραθέτει τα ονόματα των δασκάλων που υπηρέτησαν σε αυτό. Ακολουθεί η πλήρης έκθεση. Έκθεσις Ιστορίας Σχολείου Σιδηροκάστρου Τριφυλίας.
Η λειτουργία Δημ. Σχολείου εν τω Σιδηροκάστρω άρχεται από του έτους 1830. Κατά την πρώτην δεκαετίαν ήτοι από του έτους 1830-1840 ελειτούργησε με ιδιωτικούς διδασκάλους. Το έτος 1840 ελειτούργησε με δημόσιον διδάσκαλον ονόματι Παν. Αθανασιάδην εκ Κ. Φυγαλείας. Εις το εν λόγω σχολείον εφοίτων άρρενες μόνον και ουδέν θήλυ, εστεγάζετο δε τούτο εις ιδιωτικόν κτίριον. Εν έτει 1888 ιδρύθη και έτερον τμήμα, το των θηλέων στεγασθέν εις ιδιωτικόν ωσαύτως κτίριον και λειτουργήσαν υπό την διεύθυνσιν της διδασκαλίσσης Μαριγώς- Βερρικοπούλου. Εν έτει 1825 το 1/ξιον Σχολείον αρρένων προήχθη εις 2/ξιον τοιούτον του τμήματος θηλέων εξακολουθούντος κεχωρισμένην λειτουργίαν, ήτις εσυνεχίσθη μέχρι του έτους 1918. Από του 1918-1922 αμφότερα τα τμήματα παρέμειναν κλειστά λόγω στρατεύσεως του διδασκάλου και ελλείψεως διδασκαλίσσης. Το έτος 1900 ετέθησαν τα θεμέλια του σημερινού σχολικού Διδακτηρίου περατοθέντος το έτος 1902 και ιδρυθέντος δαπάναις του μεγάλου εθνικού ευεργέτου Συγγρού. Το εν λόγω διδακτήριον περιελάμβανε 2 αιθούσας και εν γραφείον. Τούτο δε ελειτούργησε υπό τύπον 3/ξίου με τρίτην αίθουσαν εις ιδιωτικόν κτίριον. Εν έτει 1940 δοθείσης πιστώσεως παρά του Σου Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και ανερχομένη εις το ποσόν των 300.000 προπολεμικών δραχμών ετέθησαν τα θεμέλια τρίτης αιθούσης κατεδαφισθέντων των δύο εν λόγω αιθουσών κατά το ήμισυ με τον σκοπόν της επί τα βελτίω διαρρυθμίσεως τούτων. Ατυχώς όμως ο εκραγής πόλεμος εματαίωσεν το εν λόγω έργον και ούτω έκτοτε μέχρι του έτους 1949 εστεγάζετο εις ιδιωτικόν κτίριον.
Κατά τα έτη 1949-50 εγένετο επισκευή των δύο αιθουσών διά δοθείσης πιστώσεως 20.000.000 παρά του τμήματος «Προσωπική εργασία και ανασυγκρότησις». Το σχολείον περιλαμβάνει και Σχ. κήπον διαστάσεως 17Χ17 μέτρα, ιδρυθείς το πρώτον εν έτει 1924. Κατά το έτος 1925 κατεσκευάσθη εν αυτώ δεξαμενή μεγάλης χωρητικότητος ήτις ετροφοδοτείτο από το ύδωρ μικράς πηγής ήτις ανευρέθη κατόπιν εγχειρήματος εκσκαφής εις απόστασιν 200 περίπου μέτρων και διοχετευθέντος του ύδατος εις την εν λόγω δεξαμενήν δι` αγωγών σωλήνων, οίτινες εκλάπησαν κατά την περίοδον της κατοχής παρ` αγνώστων. Σήμερον εις τον σχολικόν κήπον φυτεύονται και καλλιεργούνται υπό των μαθητών λαχανικά, πατάτες, κρόμμυα, σπορεία, καλλωπιστικά φυτά και εν γένει φυτά έχοντα σχέσιν με την όλην παιδαγωγικήν μόρφωσιν των μαθητών. Τη πρωτοβουλία και μερίμνη του διδ/λου Γεωργίου Σταθοπούλου εγένετο αναδάσωσις εις μικράν από του σχολείου απόστασιν και συνετελέσθη το μεγίστης αξίας υπάρχων έργον, του σημερινού δηλ. δάσους όπερ αποτελεί ολοκλήρους δεκαετηρίδας τους μεγάλους πνεύμονας του χωρίου μας. Εις τον αυτόν επίσης διδάσκαλον οφείλεται και ο παρά τον Ιερόν Ναόν «Άγιος Νικόλαος» υπάρχων πευκών. Η αναδάσωσις εσυνεχίσθη και μεταγενεστέρως υπό του διδ/λου Ι. Βασιλοπούλου και συνεχίζεται και σήμερον παρά του ήδη Δ/ντού Ι. Λυμπεροπούλου και του ήδη υπηρετούντος προσωπικού. Το Δημ. Σχολείον Σιδ/στρου στερείται Μαθητικής βιβλιοθήκης έχει όμως αρκετά εποπτικά μέσα διδασκαλίας. Κατά τα έτη 1946-1952 ελειτούργησαν Μ. συσσίτια με πλήρη επιτυχίαν του σκοπού των. Κατά καιρούς εγένοτο αρκεταί ομιλίαι συμφώνως της αρχής της συνεργασίας οίκου και σχολείου. Κατ` έτος και δη κατά τα Χριστούγεννα, 25ην Μαρτίου και εξετάσεις εγένοντο σχολ. εορταί λόγω του μορφωτικού των περιεχομένου εις τους μαθητάς και προς ψυχαγωγίαν των γονέων και κηδεμόνων. Γυμναστικαί ωσαύτως επιδείξεις ελάμβανον χώραν τακτικώς κατά τα προπολεμικά έτη. Ήρχησαν δε να συνεχίζονται τοιαύται και από του 1946 και εντεύθεν. Το 1946 δέ εγένοντο αθλητικοί αγώνες μεταξύ των μαθητών των σχολείων Σιδ/στρου, Βανάδας και Πλατανίων. Θεωρούμεν δε καθήκον να μνημονεύσωμεν ως ευεργέτην του σχολείου μας τον συμπατριώτην μας αξιότιμον κύριον Δημ. Κάκκαβαν του οποίου η δωρεά οφείλεται εις τας μεγάλας ενεργείας του ήδη Δ/ντού του σχολείου Ι. Λυμπεροπούλου. Αναφέρομεν επίσης τα ονόματα των κατά καιρούς και σειράν διαδοχής υπηρετησάντων εις το Σχολείον Σιδηροκάστρου διδ/λων και διδ/σών. Ταύτα δε είναι τα κάτωθι. 1. Παν. Αθανασιάδης, 2. Μαριγώ Βερικοπούλου, 3. Μπαρμπίκας, 4. Παπαφωτίου, 5. Σταθόπουλος Ν., 6. Τσατσάκου Ανθή, 7. Γ. Σταθόπουλος, 8. Πατρινέλης, 9. Ι. Παπαηλιού, 10. Κοντόπουλος, 11. Παπακώστας Γ., 12. Χριστόπουλος Γ., 13. Βασιλόπουλος Ι., 14. Ευαγγελία Πασσά, 15. Νικολαϊδης Όμηρ., 16. Κολοκοτρώνης Αλέξ., 17. Μπασκόζος Πολυχρ., 18. Βασιλόπουλος Γεώργιος, 19. Ζέρβα Σταματίνα, 20. Αδαμαντίδου Αριστ., 21. Τσιγαρίδα Δ., 22. Λυμπερόπουλος Ιωαν., 23 Δημοπούλου Αλίκη.

Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη