Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Εγκύκλιο πρός τόν Ίερόν κλήρον καί τόν εύσεβή λαόν τής καθ’ ήμάς Ίεράς Μητροπόλεως
Εύλαβέστατοι Κληρικοί,
Χριστιανοί μου Άγαπητοί,
Περνάμε όλοι μαζί μία παντοειδή δοκιμασία. Ό κορωνοϊός μεταδίδεται μέ ταχύτητα σέ όλόκληρη την γή. Ένόμιζα ότι τό κακό θά περιοριζόταν σύντομα. Αύτός άλλωστε είναι ό κύριος λόγος, πού δέν έπικοινώνησα μέ σάς. Τώρα όμως έπιστήμονες κύρους καί άλλοι ύπεύθυνοι μάς διαβεβαιώνουν ότι πρόκειται γιά πανδημία, τής όποίας πότε θά έρθει τό τέλος μόνον ό Θεός γνωρίζει.
Καθ’ όλον αύτόν τόν χρόνο, καταφεύγαμε καί καταφεύγουμε στήν μόνη μας έλπίδα, τόν Θεό. Ζητούσαμε καί ζητούμε, Ιδίως τώρα, τούς οίκτιρμούς Του. Έπειδή στίς πράξεις μας πρέπει πάντοτε νά έχουμε όδηγό τήν Άγία Γραφή, άς δούμε τί όρίζει γιά τίς καταστάσεις αύτού τού είδους.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

https://kyparissialive.blogspot.com/2020/04/blog-post_86.html

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια