Video Of Day

ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αντιδράσεις για την απουσία Δημάρχου και Ορκωτού λογιστή

Χωρίς τον Δήμαρχο Τριφυλίας αλλά και τον Ορκωτού Λογιστή, διεξήχθη εχθές η συνεδρίαση για τον Απολογισμό – Ισολογισμό του Οικονομικού Έτους 2015. Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν και ο δήμαρχος και ο Ορκωτός Λογιστής και τις απουσίες αυτές σε ένα τόσο σημαντικό θέμα οικονομικής και πολιτικής φύσεως, κατέκριναν έντονα όλες οι παρατάξεις της Αντιπολίτευσης. Ο κ. Ανδρινόπουλος ζήτησε την αναβολή της συζήτησης, όμως το αίτημά του δεν έγινε δεκτό. Ο Ισολογισμός – Απολογισμός ψηφίστηκε μόνο με ψήφους της συμπολίτευσης, με την αντιπολίτευση σύσσωμη να ψηφίζει κατά.
Πολλές όμως ήταν και οι παρατηρήσεις του Ορκωτού Λογιστή, που διατυπώθηκαν ως εξής:
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τριφυλίας
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Τριφυλίας οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Επίσης λάβαμε υπόψη μας και τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006 όπως ισχύει). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του Δήμου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα:
1. Οι οικονομικές καταστάσεις του πρώην Δήμου Κυπαρισσίας για τις χρήσεις 2007-2010 και του πρώην Δήμου Φιλιατρών για τις χρήσεις 2009-2010 δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Συνέπεια αυτού είναι το ενδεχόμενο να προκύψουν διαφορές σε ορισμένους λογαριασμούς, οι οποίες θα τακτοποιηθούν όταν οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις οριστικοποιηθούν και ελεγχθούν.
2. Η ακίνητη περιουσία, εκτός από τα εκτελεσθέντα έργα, καθώς και η κινητή περιουσία (μηχανολογικός εξοπλισμός, έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός) που αφορούν τους πρώην Δήμους Αετού, Αυλώνος και της Κοινότητας Τριπύλας, εμφανίζονται στην απογραφή έναρξης με αξία € 0,01 ανά τεμάχιο, καθότι δεν έχει διενεργηθεί η αποτίμηση των εν λόγω παγίων περιουσιακών στοιχείων. Σημειώνεται ότι, μετά την διενέργεια των ανωτέρω αποτιμήσεων θα επέλθει διαφοροποίηση της αξίας κτήσεως των αντίστοιχων παγίων στοιχείων και της καθαρής θέσης του νέου Δήμου Τριφυλίας.
3. Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι στο κονδύλιο του Ενεργητικού Γ.ΙΙ. 7 «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές παγίων» περιλαμβάνονται έργα ποσού € 8.871.924,64, τα οποία έχουν ολοκληρωθεί αλλά εξακολουθούν να παρακολουθούνται σε λογαριασμούς έργων υπό εκτέλεση, με αποτέλεσμα να μην υπόκεινται σε αποσβέσεις (τόσο η αξία κτήσης τους όσο και οι σχετικές επιχορηγήσεις που λήφθηκαν για την κατασκευή τους). Επίσης για έργα συνολικού ύψους € 456.154,09 δεν έχουμε λάβει τεκμηρίωση σχετικά με την ορθή ή μη απεικόνιση τους ως έργα υπό εκτέλεση. Συνεπώς, δεν γνωρίζουμε το ακριβές ύψος των παγίων που θα έπρεπε να μεταφερθούν στους επιμέρους λογαριασμούς παγίων, το ύψος των αποσβέσεων και των αποσβέσεων επιχορηγήσεων παγίων που θα έπρεπε να είχαν καταλογιστεί και επομένως διατηρούμε επιφύλαξη για τις επιπτώσεις στους λογαριασμούς των ενσώματων ακινητοποιήσεων, των Αποτελεσμάτων Χρήσης και των Ιδίων Κεφαλαίων του Δήμου.
4. Στην παρούσα χρήση, σύμφωνα με την υπ αριθ. 153/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συντάχθηκε το από 02.06.2015 πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής για την μεταφορά παγίων στοιχείων ύδρευσης και αποχέτευσης στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Τριφυλίας (ΔΕΥΑΤ) συνολικής αναπόσβεστης αξίας ποσού € 1.134.904,57 όπως προκύπτει από το Μητρώο Παγίων του Δήμου. Σχετικά με τα πάγια αυτά, σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από την επιστολή-γνωστοποίηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου προς την αρμόδια Επιτροπή, η οποία συνέταξε το πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, υπάρχουν διαφορές τόσο στην αξία των παγίων όσο και στην ακριβή ονομασία τους και κατά συνέπεια διατηρούμε επιφύλαξη ως προς τα πάγια που μεταφέρθηκαν στην ΔΕΥΑΤ καθώς και ως προς την αξία αυτών.
5. Στον λογαριασμό του Ενεργητικού Γ.ΙΙΙ.1 «Τίτλοι πάγιας επένδυσης», περιλαμβάνεται συμμετοχή του Δήμου στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Τριφυλίας (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.) ποσού € 1.223.468,49. Μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της παρούσας έκθεσης ελέγχου μας δεν έχουμε λάβει Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2015 για την εν λόγω Δημοτική Επιχείρηση και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη σχετικά με την αξία της συμμετοχής αυτής.
6. Για την επιβεβαίωση των απαιτήσεων από πελάτες εστάλησαν επιστολές επιβεβαίωσης σε πελάτες συνολικού ύψους € 1.707.971,29 επί συνόλου απαιτήσεων € 4.000.134,53. Επειδή μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της παρούσης έκθεσης ελέγχου μας δεν είχαμε λάβει επαρκείς επιστολές επιβεβαίωσης διενεργήσαμε εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες. Για εκτιμώμενο συνολικό ποσό απαιτήσεων 1 εκ. περίπου το οποίο δεν κατέστη εφικτό να επιβεβαιωθεί διατηρούμε επιφύλαξη ως προς το ύψος αυτού και τις πιθανές επιπτώσεις στις Απαιτήσεις και τα Ίδια Κεφάλαια του Δήμου.
7. Κατά την διαδικασία επιβεβαίωσης του υπολοίπου του λογαριασμού του Παθητικού Α.ΙΙ.4. «Επιχορηγήσεις Επενδύσεων», διαπιστώθηκε ότι ο Δήμος δεν κατέχει πλήρη πληροφόρηση από όλους τους Δήμους σχετικά με τα επιχορηγηθέντα πάγια και τις αναλογούσες αποσβέσεις των αντίστοιχων επιχορηγήσεων. Συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για το υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασμού και την ενδεχόμενη επίπτωση στα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης και των προηγούμενων χρήσεων.
8. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία, δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για την αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31/12/2015 το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται στο ποσό των € 152 χιλ. με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες και ισόποσα αυξημένα τα Ίδια Κεφάλαια.
9. Μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της παρούσας δεν είχαμε λάβει επιστολές από όλους τους Νομικούς Σύμβουλους του Δήμου για την κυριότητα των ακινήτων καθώς και για τυχόν εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις και κατά συνέπεια διατηρούμε επιφύλαξη για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις από το θέμα αυτό.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος 8 και τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων 1,2,3,4,5,6,7 και 9, που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου Τριφυλίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
Άλλο Θέμα
Οι Οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Τριφυλίας για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014, είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε «Γνώμη με επιφύλαξη» την 20η Ιουνίου 2016.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχειρίσεως της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια