Γεμάτη η 25η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις 27-06-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα Έγκριση ανάληψης δαπανών και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2016 Απευθείας ανάθεση των εργασιών «Συντήρηση αγροτικών οδών ΔΕ Φιλιατρών»
Απευθείας ανάθεση των εργασιών «Συντήρηση αγροτικών οδών ΔΕ Γαργαλιάνων» Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & καθορισμός όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΑΛΟΝΕΡΟ (ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ)» Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & καθορισμός όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο «ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ» Έγκριση πρακτικού του ανοικτού διαγωνισμού «Ανακαίνιση Βιβλιοθήκης Γαργαλιάνων» Έγκριση πρακτικού του ανοικτού διαγωνισμού «Επισκευή – Βελτίωση Αίθουσας “Αλ.Παπαδόπουλος”» Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & απευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή υποστέγου Δημοτικού Σχολείου Κοπανακίου»
Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Τριφυλίας και του κ. Αντωνόπουλου Δημητρίου του Θεοδώρου Επικύρωση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη Επιτροπής Παραλαβής της παροχής υπηρεσιών «Αναλύσεις Κολυμβητικών Υδάτων» Έγκριση πρακτικού της επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για λειτουργία τροχήλατης καντίνας, αυτοκινούμενης ή μη, για τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλωστρών και για εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, σε θέσεις αιγιαλού-παραλίας Δ.Τριφυλία Η υποβολή οικονομικών προσφορών, για τα έργα που ανατίθενται από την Οικονομική Επιτροπή, θα γίνεται από τον ίδιο τον εργολάβο ή από εξουσιοδοτημένο απ΄αυτόν πρόσωπο, στη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, έως την ημέρα της συνεδρίασης. Κάθε οικονομική προσφορά, για να θεωρείται έγκυρη, θα συνοδεύεται από: 1) φορολογική ενημερότητα, 2) ασφαλιστική ενημερότητα, 3) Βεβαίωση ή Πτυχίο σχετικό με το είδος των εργασιών που μπορεί να αναλάβει και 4) Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου εργολάβου στην οποία θα αναγράφεται ότι έλαβε γνώση της Τεχνικής Μελέτης (Περιγραφής) και των τεχνικών προδιαγραφών του εκάστοτε έργου και ότι πληροί τις προϋποθέσεις εκτέλεσης αυτού.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια