Κα­θυ­στε­ρή­σεις και στο τμή­μα Κα­λό Νε­ρό- Τσα­κώ­να

Κα­θυ­στε­ρή­σεις και στο τμή­μα Κα­λό Νε­ρό- Τσα­κώ­να
Ε­πι­βε­βαι­ώ­νουν τα δη­μο­σι­εύ­μα­τα για την δι­α­κο­πή των ερ­γα­σι­ών στο Πε­ρι­με­τρι­κό Κα­λα­μά­τας που πρώ­τη το εί­χε α­να­δεί­ξει και οι βου­λευ­τές του ΣΥΡΙΖΑ  Θα­νά­σης Πε­τρά­κος και Ευ­γε­νί­α Ου­ζου­νί­δου,οι ο­ποί­οι με­τά α­πό συ­νάν­τη­ση που εί­χαν με τον Υ­πουρ­γό Υ­πο­δο­μών, Με­τα­φο­ρών & Δι­κτύ­ων, Μι­χά­λη Χρυ­σο­χο­ΐ­δη δή­λω­σαν τα ε­ξής:
«Η Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Τρά­πε­ζα Ε­πεν­δύ­σε­ων συμ­πε­ρι­φέ­ρε­ται με α­πα­ρά­δε­κτο και εκ­βι­α­στι­κό τρό­πο γε­γο­νός που έ­χει ως συ­νέ­πια την δι­α­κο­πή των ερ­γα­σι­ών στον πε­ρι­με­τρι­κό της Κα­λα­μά­τας και στο Λεύ­κτρο – Σπάρ­τη πα­ρό­τι έ­χει ο­λο­κλη­ρω­θεί το 92% του συ­νο­λι­κού έρ­γου του αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μου Τρί­πο­λη – Κα­λα­μά­τα και Λεύ­κτρο – Σπάρ­τη.Ζη­τά­με α­πό την κυ­βέρ­νη­ση να ε­πα­να­κι­νή­σουν οι ερ­γα­σί­ες ώ­στε να ο­λο­κλη­ρω­θεί το συν­το­μό­τε­ρο δυ­να­τό το σύ­νο­λο του έρ­γου χω­ρίς να υ­πο­κύ­ψει στους εκ­βια­σμούς ού­τε της ΕΤΕΠ ού­τε του πα­ρα­χω­ρη­σι­ού­χου και του κα­τα­σκευα­στή.Ο κ. Υ­πουρ­γός ε­νη­μέ­ρω­σε ό­τι αυ­τό που συ­ζη­τά το Υ­πουρ­γεί­ο εί­ναι η ε­πέ­κτα­ση χρο­νι­κά της ε­πι­δό­τη­σης λει­τουρ­γί­ας αν συ­νε­χι­στεί η μεί­ω­ση της κί­νη­σης και δε­σμεύ­τη­κε ό­τι σε λί­γες μέ­ρες α­φού ο­λο­κλη­ρω­θούν οι δι­α­πραγ­μα­τεύ­σεις και οι ε­νέρ­γει­ες του Υ­πουρ­γεί­ου θα ε­νη­με­ρώ­σει ά­με­σα τους βου­λευ­τές.»Πα­ράλ­λη­λα με τον υ­πουρ­γό υ­πο­δο­μών συ­ζή­τη­σαν και για τον δρό­μο Πά­τρα – Πύρ­γος και Κα­λό Νε­ρό – Τσα­κώ­να .Οι βου­λευ­τές του ΣΥΡΙΖΑ σε δη­λώ­σεις τους για τον συγ­κε­κρι­μέ­νο δρό­μο , τό­νι­σαν:
«Πρέ­πει να ε­φαρ­μο­στούν α­πο­λύ­τως τα χρο­νο­δι­α­γράμ­μα­τα που έ­χει ψη­φί­σει η Βου­λή για την δη­μο­πρά­τη­ση των έρ­γων και των με­λε­τών των συγ­κε­κρι­μέ­νων τμη­μά­των του αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μου της Ο­λυμ­πί­ας Ο­δού.
Ο κ. Υ­πουρ­γός δε­σμεύ­τη­κε ό­τι για το τμή­μα Πά­τρα – Πύρ­γος θα γί­νει η δη­μο­πρά­τη­ση της κα­τα­σκευ­ής του έρ­γου μέ­σα στις κα­θο­ρι­σμέ­νες η­με­ρο­μη­νί­ες πα­ρό­τι υ­πάρ­χει μια κα­θυ­στέ­ρη­ση α­πό το Υ­πουρ­γεί­ο Α­νά­πτυ­ξης. Για το τμή­μα Κα­λό Νε­ρό – Τσα­κώ­να θα προ­χω­ρή­σει η δη­μο­πρά­τη­ση των με­λε­τών των τε­χνι­κών έρ­γων και των υ­πο­στη­ρι­κτι­κών με­λε­τών που λεί­πουν μέ­χρι τέ­λος Ι­ου­νί­ου πα­ρό­τι και σε αυ­τό το έρ­γο υ­πάρ­χει κα­θυ­στέ­ρη­ση α­πό το Υ­πουρ­γεί­ο Α­νά­πτυ­ξης.»

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια