KYPARISSIOTIS

Ο Θανάσης Πετράκος με τους αγρότες της Τριφυλίας

Ο Βου­λευ­τής Μεσ­ση­νί­ας του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Θα­νά­σης Πε­τρά­κος ε­πι­σκέ­φτη­κε χθες τους Γαρ­γα­λιά­νους και συ­ναν­τή­θη­κε στην αί­θου­σα της Δη­μο­τι­κής Βι­βλι­ο­θή­κης των Γαρ­γα­λιά­νων με τους α­γρό­τες των Γαρ­γα­λιά­νων και των Φι­λια­τρών κα­θώς και με ι­δι­ο­κτή­τες Φ/Β. Οι α­γρό­τες ε­νη­μέ­ρω­σαν το Βου­λευ­τή του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ για τα με­γά­λα προ­βλή­μα­τα που αν­τι­με­τω­πί­ζουν και τα ο­ποί­α τους α­νάγ­κα­σαν να προ­χω­ρή­σουν το προ­η­γού­με­νο δι­ά­στη­μα σε κι­νη­το­ποι­ή­σεις πολ­λών ε­βδο­μά­δων. Ε­ξέ­φρα­σαν την α­νη­συ­χί­α τους για την δι­α­κο­πή των ερ­γα­σι­ών στο Φι­λι­α­τρι­νό φράγ­μα. Στη συ­νέ­χεια έ­θε­σαν το θέ­μα της σχε­δι­α­ζό­με­νης α­πό το Υ­ΠΕ­ΚΑ με­γά­λης μεί­ω­σης των εγ­γυ­η­μέ­νων τι­μών των α­γρο­τι­κών αλ­λά και οι­κια­κών Φ/Β. Τέ­λος ζή­τη­σαν τις θέ­σεις και τις δε­σμεύ­σεις του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ για τον α­γρο­τι­κό το­μέ­α κα­θώς και για θέ­μα­τα ε­νερ­γεια­κής πο­λι­τι­κής.
Ο Θα­νά­σης Πε­τρά­κος α­φού ά­κου­σε προ­σε­κτι­κά τις θέ­σεις και τις προ­τά­σεις ό­λων των πα­ρευ­ρι­σκο­μέ­νων με­τα­ξύ των άλ­λων τό­νι­σε:
«Οι μνη­μο­νια­κές πο­λι­τι­κές της συγ­κυ­βέρ­νη­σης έ­χουν ο­δη­γή­σει σε τρο­μα­κτι­κή μεί­ω­ση του ει­σο­δή­μα­τος των α­γρο­τών. Η μεί­ω­ση αυ­τή θα γί­νει πο­λύ πιο με­γά­λη με­τά τα νέ­α μέ­τρα φο­ρο­λο­γι­κής ε­πι­βά­ρυν­σης αλ­λά και της σχε­δι­α­ζό­με­νης μεί­ω­σης των ε­πι­δο­τή­σε­ων. Η πρό­σφα­τη συμ­φω­νί­α της κυ­βέρ­νη­σης με την τρό­ι­κα με την ο­ποί­α θα θε­ω­ρεί­ται ως φρέ­σκο γά­λα το γά­λα των 11 η­με­ρών! κα­τα­στρέ­φει κυ­ρι­ο­λε­κτι­κά την ελ­λη­νι­κή κτη­νο­τρο­φί­α. Ε­πι­πλέ­ον το ά­νοιγ­μα της συ­ζή­τη­σης για την νο­μι­μο­ποί­η­ση της νο­θεί­ας του ε­λαι­ο­λά­δου μέ­σω της α­νά­μει­ξης του με σπο­ρέ­λαι­α κα­θώς και οι ε­ξε­λισ­σό­με­νες δι­α­πραγ­μα­τεύ­σεις με­τα­ξύ της Ε.Ε. και των Η­ΠΑ για την Συμ­φω­νί­α Δι­α­τλαν­τι­κής Εμ­πο­ρι­κής και Ε­πεν­δυ­τι­κής Συ­νερ­γα­σί­ας δη­μι­ουρ­γούν τε­ρά­στιους κιν­δύ­νους για το μέλ­λον της ε­λαι­ο­καλ­λι­έρ­γειας και το ει­σό­δη­μα των Ελ­λή­νων ε­λαι­ο­πα­ρα­γω­γών». Στη συ­νέ­χεια ο Βου­λευ­τής του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ πα­ρου­σί­α­σε στους πα­ρευ­ρι­σκο­μέ­νους α­γρό­τες τα βα­σι­κά στοι­χεί­α του προ­γράμ­μα­τος του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ για τον α­γρο­τι­κό το­μέ­α. Τό­νι­σε ό­τι πά­για θέ­ση του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ εί­ναι ό­τι ο πρω­το­γε­νής το­μέ­ας α­πο­τε­λεί προ­τε­ραι­ό­τη­τα για την πα­ρα­γω­γι­κή α­να­συγ­κρό­τη­ση του τό­που. Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ έ­χει ε­πε­ξερ­γα­στεί έ­να ο­λο­κλη­ρω­μέ­νο ε­θνι­κό σχέ­διο για τον α­γρο­τι­κό το­μέ­α. Συγ­κε­κρι­μέ­να:
Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ δε­σμεύ­ε­ται ό­τι θα κα­ταρ­γή­σει τα συγ­κε­κρι­μέ­να μέ­τρα φο­ρο­λό­γη­σης των α­γρο­τών.Α­γρό­τες με κα­θα­ρό ει­σό­δη­μα έ­ως 12.000 ευ­ρώ (δηλ. μι­κτό πε­ρί­που 30.000 ευ­ρώ) δεν θα φο­ρο­λο­γούν­ται.
Η ερ­γα­σί­α των α­γρο­τών πρέ­πει να α­να­γνω­ρί­ζε­τε στα έ­ξο­δά τους σε ό­σους θα κρα­τούν βι­βλί­α ε­σό­δων-ε­ξό­δων. Οι κοι­νο­τι­κές ε­νι­σχύ­σεις και οι α­πο­ζη­μι­ώ­σεις δεν εί­ναι φο­ρο­λο­γη­τέ­ο ει­σό­δη­μα.Κεν­τρι­κό στοι­χεί­ο της πο­λι­τι­κής του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ εί­ναι η μεί­ω­ση του κό­στους πα­ρα­γω­γής με την ε­φαρ­μο­γή συγ­κε­κρι­μέ­νων μέ­τρων και πο­λι­τι­κών.Δη­μι­ουρ­γί­α τρά­πε­ζας ει­δι­κού για τη χρη­μα­το­δό­τη­ση της α­γρο­τι­κής πα­ρα­γω­γής.Συγ­κε­κρι­μέ­να μέ­τρα για την α­πο­τρο­πή ελ­λη­νο­ποι­ή­σε­ων μέ­σα α­πό την ε­φαρ­μο­γή του συ­στή­μα­τος της ι­χνη­λα­σι­μό­τη­τας και την ε­νί­σχυ­ση των ε­λέγ­χων στις πύ­λες ει­σό­δου.Μέ­τρα μεί­ω­σης του α­νοίγ­μα­τος της ψα­λί­δας με­τα­ξύ τι­μών πα­ρα­γω­γού και κα­τα­να­λω­τή με την δη­μι­ουρ­γί­α η­λε­κτρο­νι­κών δη­μο­πρα­τη­ρί­ων, την ε­φαρ­μο­γή του η­λε­κτρο­νι­κού τι­μο­λο­γί­ου και την τι­μο­λό­γη­ση στον τό­πο πα­ρα­γω­γής.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια