Υπεγράφη η κτιριακή αναβάθμισή του Κ.Υ. Γαργαλιάνων

Την α­πό­φα­ση σκο­πι­μό­τη­τας της κτι­ρια­κής η­λε­κτρο­μη­χα­νο­λο­γι­κής και ε­νερ­γεια­κής α­να­βάθ­μι­σης του Κ.Υ. Γαρ­γα­λιά­νων υ­πέ­γρα­ψε την Πα­ρα­σκευ­ή ο Υ­πουρ­γός Υ­γεί­ας Ά­δω­νις Γε­ωρ­γιά­δης, συ­νο­λι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 380.000€. Τις ε­πό­με­νες η­μέ­ρες υ­πο­βάλ­λε­ται το Τε­χνι­κό Δελ­τί­ο και α­να­μέ­νε­ται η α­ξι­ο­λό­γη­ση του φα­κέ­λου α­πό την Εν­δι­ά­με­ση Δι­α­χει­ρι­στι­κή Αρ­χή της Πε­ρι­φέ­ρειας Πε­λο­πον­νή­σου. Ύ­στε­ρα α­πό αυ­τή την ε­ξέ­λι­ξη ο Δι­οι­κη­τής του Γ.Ν. Μεσ­ση­νί­ας Γι­ώρ­γος Μπέ­ζος δή­λω­σε:
«Έ­να α­κό­μη θε­τι­κό βή­μα στην α­να­βάθ­μι­ση των δο­μών Α΄ θμιας Φρον­τί­δας Υ­γεί­ας στο τό­πο μας έ­λα­βε χώ­ρα με τη προ­χθε­σι­νή υ­πουρ­γι­κή α­πό­φα­ση έγ­κρι­σης σκο­πι­μό­τη­τας της κτι­ρια­κής α­να­βάθ­μι­σης του ΚΥ Γαρ­γα­λιά­νων. Έ­χω δη­λώ­σει α­πό και­ρό ό­τι μα­ζί με το Δι­οι­κη­τή της 6ης Υ­γει­ο­νο­μι­κής Πε­ρι­φέ­ρειας συμ­πα­τρι­ώ­τη μας κ.Πα­να­γι­ώ­τη Κα­τσί­βε­λα ερ­γα­ζό­μα­στε κα­θη­με­ρι­νά, με­θο­δι­κά και συν­το­νι­σμέ­να προ­κει­μέ­νου να α­να­βαθ­μί­σου­με τις υ­πη­ρε­σί­ες υ­γεί­ας στη Μεσ­ση­νί­α. Με­τά τις ερ­γα­σί­ες κτι­ρια­κής α­να­βάθ­μι­σης στα Κέν­τρα Υ­γεί­ας Μά­νης, Μεσ­σή­νης και Πύ­λου και την κα­τα­σκευ­ή των τρι­ών νέ­ων Πε­ρι­φε­ρεια­κών Ι­α­τρεί­ων στο Πε­τα­λί­δι, στη Με­θώ­νη και στο Βλα­χό­που­λο το α­μέ­σως ε­πό­με­νο δι­ά­στη­μα, σει­ρά τώ­ρα παίρ­νει το ΚΥ Γαρ­γα­λιά­νων".
Share on Google Plus

About kyparissiotis