Αμετανόητο το ΠΑΣΟΚ Μεσσηνίας για τον διαλυκράτη στην αυτοδιοίκηση- Μας κυβερνούν κιόλας

«Αν­τί­θε­το σε κά­θε χω­ρο­τα­ξι­κή αλ­λα­γή του «Καλ­λι­κρά­τη» ή αλ­λα­γή του ε­κλο­γι­κού νό­μου πριν α­πό τις δη­μο­τι­κές και πε­ρι­φε­ρεια­κές ε­κλο­γές», το­νί­ζει σε α­να­κοί­νω­σή του το ΠΑ­ΣΟΚ Μεσ­ση­νί­ας δί­νον­τας τέ­λος στην σε­να­ρι­ο­λο­γί­α που ε­πι­κρα­τού­σε το τε­λευ­ταί­ο δι­ά­στη­μα, τό­σο για την αλ­λα­γή της χω­ρο­τα­ξί­ας ‘(ό­πως για πα­ρά­δειγ­μα την ε­νια­ία Πε­λο­πόν­νη­σο), ό­σο και του ε­κλο­γι­κού νό­μου. Η α­να­κοί­νω­ση του ΠΑ­ΣΟΚ Μεσ­ση­νί­ας εί­ναι η ε­ξής: «
Πριν α­πο­τι­μή­σου­με πλή­ρως, θε­σμι­κά και με σο­βα­ρό­τη­τα τα πρώ­τα α­πο­τε­λέ­σμα­τα της ε­φαρ­μο­γής του, δεν μπο­ρού­με να μι­λά­με για αλ­λα­γές. Πο­λύ πε­ρισ­σό­τε­ρο ό­ταν οι α­να­φο­ρές σε αλ­λα­γές του «Καλ­λι­κρά­τη» γί­νον­ται πρό­χει­ρα, α­πο­σπα­σμα­τι­κά και χω­ρίς ου­σι­α­στι­κό δι­ά­λο­γο τό­σο με­τα­ξύ των κομ­μά­των ό­σο και με τα θε­σμι­κά όρ­γα­να της Αυ­το­δι­οί­κη­σης. Δι­α­χρο­νι­κά, ό­λες οι με­γά­λες αλ­λα­γές και με­ταρ­ρυθ­μί­σεις που έ­γι­ναν για την ε­νί­σχυ­ση του ρό­λου της Τ.Α. έ­χουν την σφρα­γί­δα του ΠΑ­ΣΟΚ, πα­ρά τις πο­λι­τι­κές αν­τι­δρά­σεις που εκ­δη­λώ­θη­καν α­πό δι­ά­φο­ρες πλευ­ρές.Το ΠΑ­ΣΟΚ το ί­διο θα κά­νει και τώ­ρα με στό­χο την υ­πε­ρά­σπι­ση των αλ­λα­γών που έ­γι­ναν, τη βελ­τί­ω­σή τους και την προ­ώ­θη­ση των α­ναγ­καί­ων με­ταρ­ρυθ­μί­σε­ων, για την ε­νί­σχυ­ση και ο­λο­κλή­ρω­ση του ρό­λου της Αυ­το­δι­οί­κη­σης και ό­χι την α­πο­δυ­νά­μω­ση της, τη δι­ά­λυ­ση της και την ε­πι­στρο­φή σε έ­να ξε­πε­ρα­σμέ­νο μον­τέ­λο συγ­κεν­τρω­τι­κού κρά­τους άλ­λων ε­πο­χών. Στο πλαί­σιο αυ­τό μας βρί­σκει α­πό­λυ­τα αν­τί­θε­τους κά­θε βε­βι­α­σμέ­νη πρό­τα­ση ε­πι­κοι­νω­νια­κού χα­ρα­κτή­ρα για την χω­ρο­τα­ξι­κή αλ­λα­γή του «Καλ­λι­κρά­τη» ή για την αλ­λα­γή του ε­κλο­γι­κού νό­μου πριν α­πό τις δη­μο­τι­κές και πε­ρι­φε­ρεια­κές ε­κλο­γές. Σε μια πε­ρί­ο­δο ό­που η με­γά­λη οι­κο­νο­μι­κή κρί­ση εί­χε ση­μαν­τι­κές συ­νέ­πει­ες στην λει­τουρ­γί­α της Τ.Α., η α­πο­τί­μη­ση του «Καλ­λι­κρά­τη» πρέ­πει να γί­νει με­τά τις Δη­μο­τι­κές και Πε­ρι­φε­ρεια­κές ε­κλο­γές, α­παλ­λαγ­μέ­νη α­πό τις ό­ποι­ες προ­ε­κλο­γι­κές φορτίσεις και σκο­πι­μό­τη­τες μέ­σα α­πό τη σύ­στα­ση Δι­α­κομ­μα­τι­κής Ε­πι­τρο­πής, η ο­ποί­α σε συ­νερ­γα­σί­α με τα θε­σμι­κά όρ­γα­να της Αυ­το­δι­οί­κη­σης θα προ­τεί­νει τις ό­ποι­ες α­ναγ­καί­ες αλ­λα­γές και με­ταρ­ρυθ­μί­σεις συμ­φω­νη­θούν.»

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια