Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιου Τριφυλίας

Το Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιου Τρι­φυ­λί­ας συ­νε­δριά­ζει στην αί­θου­σα συ­νε­δρι­ά­σε­ων του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Τρι­φυ­λί­ας, ο­δός Δη­μαρ­χεί­ου 2 – Κυ­πα­ρισ­σί­α, την Δευ­τέ­ρα 1 Ι­ου­λί­ου στις 20.15 το α­πό­γευ­μα, για τα­κτι­κή συ­νε­δρί­α­ση και λή­ψη α­πο­φά­σε­ων, στα πιο κά­τω θέ­μα­τα :
1. Πα­ρά­τα­ση σύμ­βα­σης καυ­σί­μων.
2. Α­πο­δο­χή και κα­τα­νο­μή ΣΑ­ΤΑ Πο­λι­τι­κής Προ­στα­σί­ας έ­τους 2013
3. Τρο­πο­ποί­η­ση Τε­χνι­κού Προ­γράμ­μα­τος, προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού κι ε­τή­σιου προ­γράμ­μα­τος δρά­σης οικ. έ­τους 2013
4. Έγ­κρι­ση δι­ε­νέρ­γειας προ­μή­θειας ει­δών κα­θα­ρι­ό­τη­τας οικ. έ­τους 2013
5. Πα­ρά­δο­ση έρ­γου «Βι­ο­λο­γι­κός κα­θα­ρι­σμός Κυ­πα­ρισ­σί­ας» στη ΔΕΥΑ­ΚΥ.
6. Πα­ρα­χώ­ρη­ση πυ­ρο­σβε­στι­κού ο­χή­μα­τος στο Πυ­ρο­σβε­στι­κό Κλι­μά­κιο Κυ­πα­ρισ­σί­ας.
7. Συμ­με­το­χή του Δή­μου στην ε­πέ­κτα­ση του δη­μο­τι­κού φω­τι­σμού Τ.Κ. Κο­πα­να­κί­ου.
8. Αί­τη­ση Δη­μά­κη Δέ­σποι­νας του Γε­ωρ­γί­ου για α­πο­μά­κρυν­ση σχο­λά­ζον­τος πε­ρι­πτέ­ρου που βρί­σκε­ται μπρο­στά α­πό ι­δι­ο­κτη­σί­α της στη Δ.Κ. Γαρ­γα­λιά­νων (Έγ­κρι­ση της α­ριθ. 22/2013 α­πό­φα­σης Δ.Κ. Γαρ­γα­λιά­νων).
9. Δι­ο­ρι­σμός υ­δρο­νο­μέ­α στη Δ.Κ. Κυ­πα­ρισ­σί­ας (Έγ­κρι­ση της α­ριθ. .­./2013 α­πό­φα­σης της Δ.Κ. Κυ­πα­ρισ­σί­ας).
10. Δι­ο­ρι­σμός υ­δρο­νο­μέ­α στην Τ.Κ. Αρ­με­νι­ών (Έγ­κρι­ση της α­ριθ. 5/2013 α­πό­φα­σης της Τ.Κ. Αρ­με­νι­ών).
11. Δι­ο­ρι­σμός υ­δρο­νο­μέ­α πη­γής Πα­γου­ρί­νας Το­πι­κής Κοι­νό­τη­τας Βρυ­σών (Έγ­κρι­ση της α­ριθ. 1/2013 α­πό­φα­σης της Τ.Κ. Βρυ­σών).
12. Έγ­κρι­ση ορ­θής ε­πα­νά­λη­ψης της α­ριθ. 34/2011 α­πό­φα­σης Δημ. Κοι­νό­τη­τος Φι­λια­τρών.
13. Αί­τη­ση Νι­κο­λά­ου Σχοι­νά για α­πο­μά­κρυν­ση πα­λαι­άς δε­ξα­με­νής Τ.Κ. Μο­να­στη­ρί­ου.
14. Αί­τη­ση Λογ­γί­νου Σω­τη­ρί­ου για ε­πι­στρο­φή χρη­μά­των εκ πα­ρα­δρο­μής βε­βαι­ω­θεί­σης κλή­σης της Τρο­χαί­ας Κυ­πα­ρισ­σί­ας.
15. Αί­τη­ση Γι­αν­νό­που­λου Κων/νου του Γε­ωρ­γί­ου για χο­ρή­γη­ση ά­δειας το­πο­θέ­τη­σης τρα­πε­ζο­κα­θι­σμά­των στην πρό­σο­ψη του κα­τα­στή­μα­τός του «ΑΛ­ΓΟ­ΡΥΘ­ΜΟΣ» στην Ά­νω Πό­λη Κυ­πα­ρισ­σί­ας (Έγ­κρι­ση της α­ριθ. …/2013 α­πό­φα­σης Δ.Κ. Κυ­πα­ρισ­σί­ας).
16. Έγ­κρι­ση δα­πά­νης πο­σού 500,00 € για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση ε­πι­μνη­μό­συ­νης δέ­η­σης στη Δ.Ε. Α­ε­τού, στη μνή­μη των νε­κρών της Τουρ­κι­κής ει­σβο­λής στην Κύ­προ το έ­τος 1974 (η­χη­τι­κά, α­να­ψυ­κτι­κά).
Share on Google Plus

About kyparissiotis