Η ΣΚΛΗΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΡΦΙΥΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΠΠΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΠΡΟΣ
1.Την ανώνυμο εταιρία με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΝΕΟΣ ΚΟΤΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
2. Τον Πέτρο Παππά του Αλεξάνδρου
3. Τον Αλέξανδρο Παππά του Πέτρου
4. Την Μιλένα Παππά του Πέτρου
Α. Σχετικά με την ανάρτησή μας στο blog του Συλλόγου Μηχανικών της 20 Μαίου με τίτλο «Μικρό ιστορικό για την οικοδόμηση στην παραλία της Ελαίας» την οποία χαρακτηρίζετε συκοφαντική.
Στην αιτιολογημένη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Παράβαση αριθ.2011/2156  που απευθύνεται στην Ελληνική Δημοκρατία, στη σελίδα 6 στο κεφάλαιο με τίτλο, Το πρόγραμμα LIFE-Nature, αναφέρεται ότι «Το 1998, ύστερα από έγκριση του αρμοδίου Υπουργού, ξεκίνησε το πρόγραμμα  LIFE-Nature LIFE98NAT/GR/5262...., Το πρόγραμμα LIFE έληξε το 2002 με την εκπόνηση ενός Σχεδίου Εδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία)…,  Η ΕΠΜ αυτή, η οποία διαλάμβανε ένα Σχέδιο διαχείρισης, με μέτρα προώθησης της ορθής διαχείρισης της περιοχής, κατατέθηκε επίσημα στο αρμόδιο Υπουργείο της Ελληνικής Δημοκρατίας το 2002, μαζί με ένα σχέδιο Προεδρικού διατάγματος το οποίο αποσκοπούσε στην ενσωμάτωση αυτών των μέτρων σε ένα νομοθέτημα.»
Στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιστολές της 9ης Αυγούστου 2010 και της 19ης Νοεμβρίου του 2010 ζήτησε από τις Ελληνικές Αρχές να πληροφορηθεί για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 6 και 12 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην εν λόγω περιοχή Natura2000. Οι ελληνικές αρχές απάντησαν με επιστολές της 29ης Σεπτεμβρίου 2010 και 26ης Ιανουαρίου του 2011 και πληροφόρησαν την επιτροπή ότι: «Η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη χρειάζεται (λόγω μεγάλου χρονικού διαστήματος που έχει παρέλθει από την εκπόνησή της, αλλά και λόγω των πυρκαγιών του 2007) να επικαιροποιηθεί προκειμένου να προωθηθεί η αξιολόγησή της και εν συνεχεία η διαδικασία χαρακτηρισμού των προστατευόμενων αντικειμένων με τη θεσμοθέτηση του συνοδεύοντος αυτήν νέου σχετικού σχεδίου Π.Δ.»
Από τα ανωτέρω εκτεθέντα προκύπτει
1.    Ότι το πρόγραμμα LIFE  στα πλαίσια του οποίου εκπονήθηκε η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη με πρωτοβουλία της ΜΚΟ ΑΡΧΕΛΩΝ, έγινε με την εποπτεία και έγκριση των αρχών του ελληνικού κράτους, το οποίο μάλιστα όπως και εσείς ομολογείτε, συμμετείχε στη χρηματοδότηση της μελέτης με 181.000 ευρώ,  άρα είχε τα νόμιμα δικαιώματα κατά   την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης , που απορρέουν από το γεγονός ότι υπήρξε χρηματοδότης της.  
2.    Η  έκταση για την οποία εκπονήθηκε η ανωτέρω Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη είναι η έκταση Natura2000 GR2550005 Θίνες Κυπαρισσίας για την περιοχή, στην οποία σαφώς περιέχονται τα ιδιόκτητα γήπεδά σας.
3.    Η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω  εκπονήθηκε στα πλαίσια της ελληνικής νομοθεσίας με την οικονομική συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου, ενώ οι λόγοι για τους οποίους δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί, όπως αναφέρει επίσημα, το ελληνικό δημόσιο, είναι η επικαιροποίησή  της λόγω παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος και οι πυρκαγιές του 2007 και όχι, όπως αυθαίρετα και αβάσιμα αναφέρετε εσείς στο εξώδικό σας, ότι εκπονήθηκε κατά παράβαση του Ν.1650/86 και της ΚΥΑ 69269/5387/1990 (ΦΕΚ Β’ 678). Εξάλλου στην επιστολή της 17ης Απριλίου 2012 οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν την επιτροπή ότι «...η επικαιροποίηση και συμπλήρωση της ΕΠΜ έχει ενταχθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ (2012-2015) στο πλαίσιο του Δ’ ΚΠΣ
4.    Μήπως εν’ τέλει, οι ανωτέρω παρατιθέμενες απόψεις του ελληνικού δημοσίου και της ευρωπαϊκής επιτροπής, μέρος των οποίων αναρτήσαμε στο blog μας, είναι συκοφαντικές προς τα σχέδιά σας; Μήπως θα πρέπει να αποστείλετε σε αυτούς το εξώδικο;
Β. Σχετικά με το χαρακτηρισμό των κατατμήσεων ως παράνομες, την έλλειψη περιβαλλοντικής μελέτης, την διάνοιξη και χαλικόστρωση των δρόμων.
         Η Ειδική Υπηρεσία επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) στο έγγραφό της με αριθμ.1035/8.5.2012 και θέμα «Διάνοιξη δρόμων χωρίς άδεια και σχεδιαζόμενη ανοικοδόμηση 50 οικιών μεταξύ των οικισμών Αη Γιαννάκη και Ελαίας….» αναφέρει:
1. Η περιοχή απειλείται άμεσα, με ολοκληρωτική αλλοίωση της φυσιογνωμίας της και κατάργηση του σκοπού διατήρησής της, κατά παράβαση των άρθρων 6 και 12 της Οδηγίας 92/43 καθώς:
1.1 Έχει σχεδιαστεί ανοικοδόμηση μεγάλης έκτασης και έχουν διανοιγεί από την εταιρία «Νέος Κότινος», προς το σκοπό αυτό (5) πέντε συνολικά δρόμοι, χωρίς τον απαιτούμενο σχεδιασμό και τις απαιτούμενες άδειες, όπως προκύπτει από τις αυτοψίες των αρμόδιων υπηρεσιών.
1.2 Η διάνοιξη των οδών ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2011, ευθύς αμέσως μετά και την τελευταία άδεια οικοδομής που κατατέθηκε στην αρμόδια Πολεοδομία Τριφυλίας στις 23.3.2011
1.3 Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από την ίδια εταιρία, ιδιοκτήτρια της έκτασης, κατατμήσεις οικοπέδων, μετά από την ισχύ του άρθρου 10 του Ν. 3212/2003 ……και επομένως τα γήπεδα που προκύπτουν απαιτείται να έχουν πρόσοψη μήκους τουλάχιστον 25 μέτρων σε κοινόχρηστη οδό προκειμένου να είναι άρτια και οικοδομήσημα.
1.4 Από την ίδια εταιρία, αλλά και από άλλους, έχουν κατατεθεί προς έγκριση στην αρμόδια Πολεοδομία Τριφυλίας σαράντα οκτώ (48) αιτήσεις οικοδομικών αδειών, που αφορούν σε δόμηση εκτός σχεδίου πολλαπλάσια απ’ όση θα ήταν εφικτή προ της κατάτμησης.
2. Η κατάτμηση των γηπέδων και η έκδοση των οικοδομικών αδειών δεν μπορούν να προωθηθούν νομίμως, καθώς έρχονται σε αντίθεση με νομολογία του ΣΤΕ (Απόφαση 2657/2007)
3. Οι τέσσερις δρόμοι που διανοίχθηκαν τον Απρίλιο του 2011 καθώς και ο πέμπτος δρόμος που διανοίχθηκε τον Απρίλιο του 2005 από την εταιρία «Νέος Κότινος» βρίσκονται εντός της ιδιοκτησίας της εν’ λόγω εταιρίας και δεν μπορεί να αποτελούν κοινόχρηστες διόδους, καθώς όπως αυτοί κατεγράφησαν από τις αυτοψίες των αρμόδιων υπηρεσιών δεν συμπίπτουν ούτε προσεγγίζουν ως προς τις θέσεις τους τις τέσσερις διόδους που προβλέφθηκαν με το σχετ. (27) Πρακτικό του Δασάρχη και Οικ. Εφόρου Τριφυλίας του 1966 και συνοδεύεται από διάγραμμα κλίμακας 1:5000 όπου φαίνεται η θέση και τα χαρακτηριστικά των προβλεπόμενων τεσσάρων (4) διόδων.
5. Οι δίοδοι που περιγράφονται στο (27) πρακτικό δεν είχαν διανοιχτεί ως πρόσφατα, και πιθανότατα δεν έχουν διανοιχτεί ούτε ως και σήμερα, όπως προκύπτει από έλεγχο αεροφωτογραφιών των ετών 1973 και 1999 που παρείχε ο ΟΚΧΕ στη ΕΥΕΠ, καθώς και ορθοφωτοχαρτών από φωτοληψίες της περιόδου 2007-2009 που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Κτηματολόγιο Α.Ε.
7. Οι εν λόγω πέντε προσφάτως κατασκευασμένοι δρόμοι συμπίπτουν….με τις διόδους που παρουσιάζονται στο Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:2000 που συνοδεύει την Πράξη Χαρακτηρισμού του Δασάρχη Κυπαρισσίας, που υπεγράφη το 2003 και τελεσιδίκησε το 2005……..Οι λόγοι για τους οποίους η πράξη χαρακτηρισμού του δασάρχη Κυπαρισσίας αποτυπώνει τις διόδους σε διαφορετική θέση (από 100 έως 200 μέτρα) και διαφορετικό αριθμό από ότι προβλεπόταν στο πρακτικό (27) του 1966 χρειάζεται να διερευνηθούν  περαιτέρω, δεν αναιρούν όμως την ουσία της υπόθεσης, ότι δηλαδή οι προσφάτως διανοιχθείσες οδοί δεν αποτελούν κοινόχρηστους δρόμους.
Και καταλήγει το έγγραφο.
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία τεκμηριώνονται κυρίως οι λόγοι της ΜΗ σύννομης ανοικοδόμησης της εν λόγω περιοχής (νομολογία ΣΤΕ περί κατατμήσεων εκτός σχεδίου, το γεγονός ότι οι δρόμοι έχουν κατασκευαστεί σε σημεία που δεν ταιριάζουν με τις προβλέψεις του αρχικού παραχωρητήριου, άρα δεν αποτελούν κοινόχρηστες οδούς αλλά ιδιωτικές, κλπ)……
            Επίσης με την υπ’ αριθμ. 7684/11-6-2012 απόφασή του ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου επέβαλε «1. Πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 ) επειδή πραγματοποιήθηκαν εργασίες οδοποιίας από την εταιρεία ΚΟΤΙΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. χωρίς να ακολουθηθούν οι διαδικασίες της περιβαλλοντικής αδειοδότησης αυτών και καθώς οι εργασίες αυτές πραγματοποιήθηκαν εντός περιοχής που ανήκει στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000 …..2. Πρόστιμο δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000) επειδή οι εργασίες οδοποιίας στις απολήξεις (προς τη θάλασσα) και των τεσσάρων συγκεκριμένων οδών από τις συγκεκριμένες εργασίες οδοποιίας διαπιστώθηκαν επεμβάσεις σε τμήμα αμμοθινών, που αποτελούν οικότοπο προτεραιότητας ……»
          Στα πλαίσια του ελέγχου των οικοδομικών αδειών που έχετε καταθέσει στην Πολεοδομία Τριφυλίας σας έχουν επισημανθεί στο φύλλο ελέγχου με ημερομηνία 29-12-2010 οι κάτωθι παρατηρήσεις που αφορούν στην τήρηση  πολεοδομικών διατάξεων τις οποίες παρότι έχουν παρέλθει 2.5 χρόνια, ακόμη δεν τις έχετε λάβει υπ’ όψιν σας, ούτε έχετε ενεργήσει όπως οφείλατε.
1.    Εγκεκριμένο τοπογραφικό Δασαρχείου
2.    Έλεγχος κατατμήσεων – ερώτημα Δ.Τ.Ε. ΥΠΕΚΑ
3.    Περιορισμός δόμησης σύμφωνα με το (ΦΕΚ 1138/11-6-2009) άρθρο 5 παρ 4 Έγκριση Εθνικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού.
4.    Αιγιαλός και παραλία σύμφωνα με το παραπάνω ΦΕΚ (50 μ.)
5.    Έγκριση περιβαλλοντικών όρων ( Περιβαλλοντική αδειοδότηση από Δ/νση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ)
Από τα ανωτέρω εκτεθέντα προκύπτει ότι:
Όταν αναφέρετε στο εξώδικο που μας κοινοποιήσατε ότι «α) ούτε παράνομη κατάτμηση έχει λάβει χώρα, ούτε η Πολεοδομία ή άλλη δημόσια αρχή έχει διαπιστώσει το αντίθετο β) για τη δόμηση της κατοικίας δεν απαιτείται περιβαλλοντική μελέτη ούτε η πολεοδομία ή άλλη δημόσια αρχή αξίωσε την υποβολή τέτοιας μελέτης, γ) ότι δεν διανοίξαμε δρόμους , αφού οι δρόμοι προϋπάρχουν έχοντες αποτυπωθεί στο τοπογραφικό διάγραμμα της εκθέσεως του μηχανικού Ηλιόπουλου…..δ) η μη έκδοση μέχρι σήμερα των οικοδομικών αδειών τις οποίες έχουμε αιτηθεί ουδεμία σχέση έχει με όσα συκοφαντικά ισχυρίζεστε…..» είναι σε πλήρη  γνώση σας ότι σκοπίμως αναφέρετε τις άνω αναλήθειες για τη δημιουργία εντυπώσεων σε βάρος μας και για την απαξίωση των επιχειρημάτων μας που δημοσίως ανέπτυξε ο σύλλογός μας.
Γ. Σχετικά με την ύπαρξη ρεμάτων στην περιοχή τα οποία στο άνω εξώδικό σας ισχυρίζεστε ότι δεν σας αφορούν. Βάση των στοιχείων και χαρτών που έχουμε προσκομίσει, υπάρχει στην ανάντη περιοχή εκτεταμένη λεκάνη απορροής που μέσω εγκάρσιων τεχνικών στην εθνική οδό και στην σιδηροδρομική γραμμή, την ύπαρξη των οποίων αναλυτικά τεκμηριώσαμε, διευθετούνται προς την κατάντη περιοχή διερχόμενα από καλλιέργειες και στη συνέχεια από το δάσος για να εκβάλλουν εντός της έκτασης που βρίσκονται τα ιδιόκτητα γήπεδά σας. Η ύπαρξη άλλωστε τριών οχετών εγκάρσια προς τη δασική οδό και η υδροχαρής βλάστηση που έχει αναπτυχθεί στα σημεία αυτά, καθώς και σε σημεία εντός των ιδιόκτητων γηπέδων σας, πιστοποιούν αδιαμφισβήτητα την ύπαρξη ρεμάτων που είναι σε επαφή με την ιδιοκτησία σας και δεν είναι δυνατόν βάση της ισχύουσας νομοθεσίας να αγνοηθούν, μιας και όλοι γνωρίζουμε ότι πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται είτε με φυσικό τρόπο είτε με διευθέτηση, η ροή των όμβριων υδάτων προς τους τελικούς φυσικούς αποδέκτες, που στην προκείμενη περίπτωση είναι η θάλασσα.
Δ. Όσον αφορά τη γνωμοδότηση των δικηγόρων Βασιλικής Μαρίνη και Αθανάσιου Πετρόπουλου την οποία προσκομίσαμε και αφορά τη νομική τεκμηρίωση των ισχυρισμών μας, αρμόδιοι να σας απαντήσουν είναι οι υπογράφοντες αυτήν.
           Σας υπενθυμίζουμε ότι ο Σύλλογος μας ως αρμόδιος τεχνικός επιστημονικός φορέας των μηχανικών που δραστηριοποιείται στην περιοχή του Δήμου Τριφυλίας, κλήθηκε δύο φορές με επίσημη πρόσκληση από το Δημοτικό Συμβούλιο να εκφράσει τη γνώμη του, για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανοικοδόμηση στην παραλία της Ελαίας. Οι θέσεις που έχουμε διατυπώσει στα δημοτικά συμβούλια και δημόσια από το blog του Συλλόγου μας στηρίζονται στην επιστημονική γνώση, στην κατάρτιση των μελών μας, καθώς και στην εμπειρία μας από ανάλογα θέματα που καθημερινά αντιμετωπίζουμε. Οι αποφάσεις είναι αρμοδιότητα της διοίκησης που είναι υποχρεωμένη να ενεργήσει ανεπηρέαστη, σύμφωνα με τους νόμους, στη βάση της αρχής της ισότητας προς όλους.
          Σας δηλώνουμε ότι η ενέργειά σας να μας αποστείλετε εξώδικο για τις τεχνικές και νομικές απόψεις μας, που δημοσίως διατυπώσαμε αμφισβητώντας τη νομιμότητα των αιτούμενων αδειών και την δυνατότητά σας να οικοδομήσετε οικιστικό σύνολο χωρίς περιβαλλοντική μελέτη, δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να μας «φιμώσει». Άλλωστε οι ισχυρισμοί σας περί συκοφαντικής δυσφήμησης στερούνται οποιουδήποτε νομικού ερείσματος.     
          Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συμπολίτες μας και στους κατοίκους της Τριφυλίας θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας για την προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή της Ελαίας, στα πλαίσια του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου, αναδεικνύοντας τις σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει για την περιοχή η υλοποίηση του ανωτέρω περιγραφόμενου οικιστικού συνόλου.
ΦΙΛΙΑΤΡΑ  4 ΙΟΥΝΙΟΥ  2013
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            
Αναστασόπουλος Νικόλαος 
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Διαμάντης Γεώργιος 
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Τσιγγάνου Κατερίνα
Πολιτικός Μηχανικός

Ο ΤΑΜΙΑΣ
Βλαχαδάμης Σπυρίδων
Πολιτικός Μηχανικός

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
Φαρμάκης Παναγιώτης

Πολιτικός Μηχανικός                    
Share on Google Plus

About kyparissiotis