Αναρτήθηκαν οι καταστάσεις με τους δικαιούχους για την Βιολογική Κτηνοτροφία στην Τριφυλία

Έ­χουν α­ναρ­τη­θεί στου Δή­μους της πε­ρι­ο­χής Τρι­φυ­λί­ας και στον πί­να­κα α­να­κοι­νώ­σε­ων της Δ/νσης Α­γρο­τι­κής Οι­κο­νο­μί­ας & Κτη­νι­α­τρι­κής Τρι­φυ­λί­ας Π. Ε Μεσ­ση­νί­ας οι κα­τα­στά­σεις με τους κα­ταρ­χήν δι­και­ού­χους και τους α­πορ­ρι­πτό­με­νους της Δρά­σης 1.2 ΄΄ Βι­ο­λο­γι­κή K­τη­νο­τρο­φί­α ΄΄ του Μέ­τρου 2.1.4 Γε­ωρ­γο­πε­ρι­βαλ­λον­τι­κές Ε­νι­σχύ­σεις του Π.Α.Α 2007-2013. Η δι­α­δι­κα­σί­α υ­πο­βο­λής εν­στά­σε­ων ξε­κί­νη­σε την Δευ­τέ­ρα σή­με­ρα και οι εν­δι­α­φε­ρό­με­νοι μπο­ρούν να υ­πο­βάλ­λουν εν­στά­σεις κα­τά των προ­σω­ρι­νών αυ­τών α­πο­τε­λε­σμά­των μέ­χρι και την Τρί­τη 28-5-2013 στα γρα­φεί­α της Δ/νσης Α­γρο­τι­κής Οι­κο­νο­μί­ας & Κτη­νι­α­τρι­κής Τρι­φυ­λί­ας Π.Ε Μεσ­ση­νί­ας Ελ. Βε­νι­ζέ­λου 29 Κυ­πα­ρισ­σί­α, τηλ 27610 22530 ή στα γρα­φεί­α Δ/νσης Α­γρο­τι­κής Οι­κο­νο­μί­ας της Πε­ρι­φέ­ρειας Πε­λο­πον­νή­σου στην Τρί­πο­λη

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια