Επίσκεψη Αλευρά στις πληγείσες από την πυρκαγιά περιοχές του Δήμου Τριφυλίας

«Κά­τω α­πό ε­ξαι­ρε­τι­κά αν­τί­ξο­ες και­ρι­κές συν­θή­κες δό­θη­κε η μά­χη της πυ­ρό­σβε­σης στη με­γά­λη πυρ­κα­γιά της Κυ­πα­ρισ­σί­ας. Α­πό την πρώ­τη στιγ­μή η Πε­ρι­φέ­ρεια, σε ά­ρι­στη συ­νερ­γα­σί­α με την Πυ­ρο­σβε­στι­κή Υ­πη­ρε­σί­α, το Δή­μο Τρι­φυ­λί­ας και τους ε­θε­λον­τές, κα­τόρ­θω­σαν με 20 πυ­ρο­σβε­στι­κά ο­χή­μα­τα και 60 πυ­ρο­σβέ­στες α­πό ό­λες τις Π.Ε. Πε­λο­πον­νή­σου, να ε­λέγ­ξουν τις πρω­ϊ­νές ώ­ρες την πυρ­κα­γιά»,δή­λω­σε ο Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Μεσ­ση­νί­ας Πα­να­γι­ώ­της Α­λευ­ράς. Ο κ. Α­λευ­ράς ό­λη τη νύ­χτα της Τρί­της βρι­σκό­ταν σε δια­ρκή ε­πι­κοι­νω­νί­α με τον Δι­οι­κη­τή της Πυ­ρο­σβε­στι­κής Υ­πη­ρε­σί­ας και το Δή­μαρ­χο Τρι­φυ­λί­ας.
Α­πό νω­ρίς το πρω­ί της Τε­τάρ­της βρέ­θη­κε στην πε­ρι­ο­χή, ό­που έ­κα­νε αυ­το­ψί­α στις πλη­γεί­σες καλ­λι­έρ­γει­ες, συ­νο­δευ­ό­με­νος α­πό τον Προ­ϊ­στά­με­νο της Δ/νσης Α­γρο­τι­κής Οι­κο­νο­μί­ας και Κτη­νι­α­τρι­κής Τρι­φυ­λί­ας Αν­τώ­νιο Πα­ρα­σκευ­ό­που­λο. «Η βρα­διά ή­ταν δύ­σκο­λη για τη Μεσ­ση­νί­α και ε­φι­αλ­τι­κή για την Κυ­πα­ρισ­σί­α,» τό­νι­σε ο κ. Α­λευ­ράς και υ­πο­γράμ­μι­σε «φυ­σού­σαν θυ­ελ­λώ­δεις ά­νε­μοι που δυ­σχέ­ραι­ναν το έρ­γο της Πυ­ρο­σβε­στι­κής .Η φω­τιά εκ­δη­λώ­θη­κε σε τρεις ε­στί­ες, ε­νώ δι­α­κό­πη­κε η κυ­κλο­φο­ρί­α στην Ε­θνι­κή Ο­δό Κυ­πα­ρισ­σί­α – Φι­λια­τρά και κιν­δύ­νευ­σαν ξε­νο­δο­χεί­α , οι­κί­ες , ε­πι­χει­ρή­σεις και λοι­πές υ­πο­δο­μές. που ευ­τυ­χώς σώ­θη­καν χά­ρη στις συν­το­νι­σμέ­νες προ­σπά­θει­ες ό­λων.» Η κα­τα­στρο­φή στα ε­λαι­ό­δεν­τρα ω­στό­σο εί­ναι με­γά­λη. Σύμ­φω­να με τους πρώ­τους υ­πο­λο­γι­σμούς κά­η­καν πε­ρί­που 3000 δέν­τρα. Για αυ­τό και ο Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης, α­πευ­θυ­νό­με­νος προς τους πα­ρα­γω­γούς, τους συμ­βού­λευ­σε να α­πευ­θυν­θούν στον ΕΛ­ΓΑ για να εν­τα­χθούν στο Πρό­γραμ­μα ΠΣΕ­Α, ε­νώ τό­νι­σε ό­τι ό­λοι πρέ­πει να κα­θα­ρί­ζουν προ­λη­πτι­κά τα κτή­μα­τά τους α­πό ξε­ρά χόρ­τα.
Share on Google Plus

About kyparissiotis