Διακοπή στην ηλεκτροδότηση προκάλεσε η σκόνη στην Τριφυλία

Στο σκο­τά­δι βυ­θί­στη­καν για πολ­λές ώ­ρες, ο Μά­ρα­θος, οι Γαρ­γα­λιά­νοι και η ευ­ρύ­τε­ρη πε­ρι­ο­χή μέ­χρι και το Πυρ­γά­κι, ό­ταν στις 9 πε­ρί­που το βρά­δυ χθές ( 29 Μα­ΐ­ου) προ­κλή­θη­κε πυρ­κα­γιά σε κο­λώ­να της ΔΕ­Η και υ­πο­χρε­ω­τι­κά έ­γι­νε δι­α­κο­πή της η­λε­κτρο­δό­τη­σης προ­κει­μέ­νου η Πυ­ρο­σβε­στι­κή να προ­βεί στην κα­τά­σβε­ση της. Στην συ­νέ­χεια ό­μως με την υ­πό­δει­ξη συ­νερ­γεί­ου της ΔΕ­Η , η Πυ­ρο­σβε­στι­κή προ­χώ­ρη­ση στον κα­θα­ρι­σμό των πυ­λώ­νων ε­κεί­νων που εί­χαν σκό­νη και υ­πήρ­χε κίν­δυ­νος για την εκ­δή­λω­ση πυρ­κα­γιάς. Έ­τσι για αρ­κε­τές ώ­ρες η πε­ρι­ο­χή πα­ρέ­μει­νε χω­ρίς ρεύ­μα.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια