ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Η ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Διπλή θα είναι η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τριφυλίας που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη 22 Δεκεμβρίου.
ΘΕΜΑ: «20η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, έτους 2015″.
 Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 – Κυπαρισσία, την  22η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη ώρα 18:00΄, για την 20η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα:
1.Tροποποίηση Π/σμου και Τεχνικού Πρ/τος έτους 2015.
2.Καθορισμός –Αναπροσαρμογή Δημ. Τελών Τ. Κ Μάλης ΔΕ Φιλιατρών (Έγκ.307/2015 ΑΟΕ).
3.Παραχώρηση πρώην Δ. Σχολείου Τ. Κ Ραχών στην Δράση Εθελοντών (Δημιουργικό
   εργαστήρι Ραχών).
4.Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΕΠΕΚΤΑΣΗ-
   ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ. Α.Μ 5/2014.
5.Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
   ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Α.Μ 33/2014.
  1. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
   ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΔΑΣ Α.Μ 37/2014.
7.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας
   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ.
  1. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας
   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΑΕΤΟΥ.


9.Έγκριση παράτασης εκτέλεσης του έργου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
   ΑΜ71/2015.
10.Τροποποίηση Π/σμου Οικ. έτους 2015 του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης-
   Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας (Έγκρ. της αριθ.50/2015 Απόφασης).
11.Ψήφιση Π/σμού Φορέα Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης-   Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας
   έτους 2016 και ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης (Ο Π Δ) 2016(Εγκ.αριθ.55/2015)
12.Παραχώρηση χρήσης Καταστημάτων Εργ. Κατοικιών Φιλιατρών.
13.Έγκριση ποσού διαφοράς εσόδων εξόδων (ποσού χρηματοδοτούμενου από τον Δήμο) Π/σμου
   2016 της ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ.
14.Έγκριση Επιχειρησιακού σχεδίου δράσης έτους 2016 της ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ.
15.Έγκριση Προυπολογισμού έτους 2016 της ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ.
  1. Χορήγηση –Ανανέωση παραγωγικών αδειών πωλητών   Λαικών Αγορών.
17.Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Δημοπρασιών του Π. Δ 270/1981 έτους 2016.
18.Κατανομή ποσού 47.278,97 ΕΥΡΩ για λειτουργικές δαπάνες Σχολικών Μανάδων.
19.Επί αιτήσεως Βρεφονηπιακού σταθμού –Νηπιαγωγείο ΓΕΛΑΣΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ για παραχώρηση
   χώρου στην είσοδο της πόλης(Έ γ κ .της αριθ.86/2015 Α Ε Π Ζ ).
20.Επί αιτήσεως Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας για χορήγηση μιας θέσης στάθμευσης(Έγκρ. της
   αριθ.85/2015 Α Ε Π Ζ ).
21.Εξέταση θέματος σχετικά με την τροποποίηση Ο. Τ 105-103 Ρυμοτομικού Σχεδίου Δ. Κ
     Γαργαλιάνων (Έγκρ. της αριθ.84/2015 Α Ε Π Ζ ).
22.Απόδοση ενταλμάτων προπληρωμής υπαλλήλων Δήμου Τριφυλίας.
23.Διαγραφή τελών Δήμου Τριφυλίας.
24.Έγκριση δαπάνης για εορτές Χριστουγέννων- Πρωτοχρονιάς- Θεοφανίων Δ. Τριφυλίας.
25.Έγκριση δαπάνης για την βράβευση των επιτυχόντων μαθητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.
26.Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της επιτροπής του άρθρου 199 παρ 6 του Ν.3463/2006
     για την απόσυρση οχημάτων του Δήμου.
27.’Εγκριση Τροποποίησης Προυπολογισμού ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ 2015.
  1. Έγκριση υλοποίησης Προγράμματος-Προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Πρόγραμμα
    καταπολέμησης Κουνουπιών 2016-2017».
29.Επικαιροποίηση Αποφάσεων Δ. Σ που αφορούν Δημοτικά Τέλη.
                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «21η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, έτους 2015″.
Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 – Κυπαρισσία, την  22η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη ώρα 20:00΄, για την 21η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα:
  1. Ψήφιση Προυπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ.έτους 2016 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2016.
                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια