ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.∆.∆. «Φορέας Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης – Αθλητισµού ∆ήµου Τριφυλίας» Ν. Μεσσηνίας, που εδρεύει στους Γαργαλιάνους, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).
1
2
Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ.
Share on Google Plus

About kyparissiotis