Απάντηση Σαρ. Κουκούμη στον Κ. Ανδρινόπουλο για το αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου των εκλογών

«Ο κ Αν­δρι­νό­που­λος σε πρό­σφα­το μή­νυ­μά του για το α­πο­τέ­λε­σμα του δεύ­τε­ρου γύ­ρου των το­πι­κών ε­κλο­γών α­να­φέ­ρει πως η Λα­ϊ­κή Συ­σπεί­ρω­ση με το ά­κυ­ρο- λευ­κό που κά­λε­σε τους ψη­φο­φό­ρους της να ψη­φί­σουν έ­χει ευ­θύ­νη, για­τί η κοι­νω­νί­α θα υ­πο­στεί την ί­δια αυ­το­δι­οι­κη­τι­κή ο­μά­δα (προ­φα­νώς εν­νο­εί του Κ. Κα­τσί­βε­λα) που η Λα­ϊ­κή Συ­σπεί­ρω­ση κα­τη­γο­ρού­σε συ­νε­χώς τα προ­η­γού­με­να χρό­νια. Στη συ­νέ­χεια κα­λεί τη Λα­ϊ­κή συ­σπεί­ρω­ση να αν­τι­λη­φθεί ο­τι η ε­να­σχό­λη­ση με τη το­πι­κή δι­οί­κη­ση “δεν εί­ναι κα­πρί­τσιο, αλ­λά σύ­νε­ση και ρε­α­λι­σμός”.
Αν ο κ. Αν­δρι­νό­που­λος εί­χε ε­να­πο­θέ­σει τις ελ­πί­δες του να ε­κλε­γεί δή­μαρ­χος στη “γραμ­μή” που θα έ­δι­νε το ΚΚΕ , η ο­ποί­α εί­ναι στα­θε­ρή τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια για ά­κυ­ρο- λευ­κό στο 2ο γύ­ρο ό­που δεν ε­κλέ­γε­ται δι­κός της υ­πο­ψή­φιος, τό­τε ό­χι μό­νο στην κα­τη­γο­ρί­α των ρε­α­λι­στών δεν μπο­ρεί να συμ­πε­ρι­λη­φθεί, αλ­λά μάλ­λον σε αυ­τή των “υ­πνο­βα­τι­στών”.Και για να τε­λει­ώ­νου­με την πλά­κα: Η προ­η­γού­με­νη δη­μο­τι­κή αρ­χή ή­ταν αν­τι­λα­ϊ­κή, (ό­πως α­να­γνω­ρί­ζει και ο κ. Αν­δρι­νό­που­λος) για­τί ή­ταν με τη στή­ρι­ξη της ΝΔ που συμ­φω­νεί με την Ε­Ε, και ε­φαρ­μό­ζει την αν­τι­λα­ϊ­κή πο­λι­τι­κή της παν­τού. Ο συγ­κε­κρι­μέ­νος πο­λι­τευ­τής που το παί­ζει α­νε­ξάρ­τη­τος μέ­χρι το Φλε­βά­ρη που μας πέ­ρα­σε ή­ταν αν­τι­δή­μαρ­χος της συγ­κε­κρι­μέ­νης δη­μο­τι­κής (κα­τα­στρο­φι­κής ό­πως λέ­ει ο ί­διος) ο­μά­δας. Α­πό τη μια στιγ­μή στην άλ­λη ο κ. Αν­δρι­νό­που­λος με­τα­τρά­πη­κε σε γνή­σιο εκ­φρα­στή των λα­ϊ­κών δι­και­ω­μά­των και με πε­ρισ­σό θρά­σος εγ­κα­λεί το ΚΚΕ και τη Λα­ϊ­κή Συ­σπεί­ρω­ση, που κρά­τη­σαν την πιο συ­νε­πή και τί­μια στά­ση.» Το­νί­ζει σε α­να­κοί­νω­σή του ο υ­πο­ψή­φιος δή­μαρ­χος με την «Λα­ϊ­κή Συ­σπεί­ρω­ση» στον δή­μο Τρι­φυ­λί­ας Σα­ράν­τος Κου­κού­μης με α­φορ­μή την δή­λω­ση του κ. Αν­δρι­νό­που­λου για­τί δεν στή­ρι­ξε τον συν­δυα­σμό του η «Λα­ϊ­κή Συ­σπεί­ρω­ση» στο β΄ γύ­ρο των ε­κλο­γών.
Ε­πί­σης, ο κ. Κου­κού­μης ε­πι­ση­μαί­νει στην α­να­κοί­νω­σή του ό­τι:
«Α­λή­θεια, κ. Αν­δρι­νό­που­λε, ε­σείς και αρ­κε­τοί α­πό τους συ­νυ­πο­ψη­φί­ους σας δεν εί­σα­στε στην ί­δια αυ­το­δι­οι­κη­τι­κή ο­μά­δα που συμ­φω­νού­σα­τε σε ό­λα με τις α­πο­φά­σεις της πλει­ο­ψη­φί­ας που έ­ρι­ξε «στα βρά­χια» το «πλε­ού­με­νο» που λέ­γε­ται Δή­μος Τρι­φυ­λί­ας ;Και με ποι­α ε­χέγ­γυ­α πα­ρου­σι­ά­ζε­στε ως «σω­τή­ρας» του Δή­μου και μας εγ­κα­λεί­τε για­τι στο β γύ­ρο δε στη­ρί­ξα­με το συν­δυα­σμό σας ,ό­ταν καθ ό­λη τη διά­ρκεια της θη­τεί­ας σας ό­χι μό­νο δε συμ­βά­λα­τε στην ε­πί­λυ­ση των προ­βλη­μά­των που α­πα­σχο­λούν το Δή­μο αλ­λά στην ε­πι­δεί­νω­σή τους ;Πράγ­μα­τι, κ. Αν­δρι­νό­που­λε, και μείς πι­στεύ­ου­με ό­τι τα πέν­τε χρό­νια εί­ναι αρ­κε­τός χρό­νος για να χει­ρα­φε­τη­θούν πο­λι­τι­κά ευ­ρύ­τε­ρες λα­ϊ­κές δυ­νά­μεις και να μην εγ­κλω­βί­ζον­ται σε κόμ­μα­τα και «αυ­το­δι­οι­κη­τι­κούς» συν­δυα­σμούς που τον κα­λούν να α­πο­δε­χθεί με «σύ­νε­ση και ρε­α­λι­σμό» την κα­πι­τα­λι­στι­κή βαρ­βα­ρό­τη­τα που συν­δι­α­μορ­φώ­νε­ται α­πό την Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Ε­νω­ση και τα κόμ­μα­τα που και σεις «α­νε­ξάρ­τη­τα» και  «α­κη­δε­μό­νευ­τα» υ­πη­ρε­τεί­τε .Εί­ναι, ε­πί­σης , αρ­κε­τός χρό­νος στο νέ­ο Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο να α­πο­δεί­ξει ο κα­θέ­νας μας τη συ­νέ­πεια λό­γων και έρ­γων".
Share on Google Plus

About kyparissiotis