Με πολεμική..διάθεση οι πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

"Ταφόπλακα" για την ύπαιθρο μία τέτοια απόφαση αν υλοποιηθεί
Αντιδράσεις αιρετών έχουν προκαλέσει οι πληροφορίες που κυκλοφορούν σχετικά με την κατάργηση Προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. 
Μάλιστα πολλές Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων έχουν συζητήσει το θέμα με τα στοιχεία βέβαια που έχουν, κάτι που έγινε και στην τελευταία συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου, όπου εκφράστηκε η έντονη διαφωνία των δημάρχων, αν ισχύσει η απόφαση αυτή, θεωρώντας απαραίτητη την παρουσία των προέδρων για την εύρυθμη λειτουργία των Κοινοτήτων.
Οι δήμαρχοι επιφυλάχθησαν να τοποθετηθούν αναλυτικά όταν δοθεί σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Το θέμα στη συνεδρίαση της ΠΕΔ εισηγήθηκε ο δήμαρχος Μεσσήνης Στάθης Αναστασόπουλος, ο οποίος ενημέρωσε το σώμα των συναδέλφων του ότι "στα πλαί­σια των δι­α­βου­λεύ­σε­ων α­να­φο­ρι­κά με την τρο­πο­ποί­η­ση του νέ­ου ε­κλο­γι­κού νό­μου για τις ε­πό­με­νες ε­κλο­γές της το­πι­κής αυ­το­δι­οί­κη­σης και ε­νώ συ­ζη­τού­με για ξε­χω­ρι­στές λί­στες ε­κλο­γής υ­πο­ψη­φί­ων Δη­μαρ­χών και Δη­μο­τι­κών Συμ­βού­λων, δεν έ­χει τε­θεί κα­θό­λου το θέ­μα των Προ­έ­δρων και Συμ­βού­λων των Το­πι­κών και Δη­μο­τι­κών Κοι­νο­τή­των. 
Υ­πάρ­χουν σκέ­ψεις για κα­τάρ­γη­ση των Προ­έ­δρων και των συμ­βου­λί­ων στις Το­πι­κές και Δη­μο­τι­κές κοι­νό­τη­τες που αν ε­πα­λη­θευ­τούν θα α­πο­τε­λέ­σουν την τα­φόπλα­κα για τα χω­ριά και θα ε­ρη­μώ­σει η ύ­παι­θρος σε μια κρί­σι­μη πε­ρί­ο­δο που χρει­α­ζό­μα­στε ό­λες τις πα­ρα­γω­γι­κές μας δυ­νά­μεις"
Συνεχίζοντας την εισήγησή του ο κ. Αναστασόπουλος ανέφερε: 
"Ο ρό­λος του Προ­έ­δρου και του το­πι­κού συμ­βουλίου εί­ναι κα­θο­ρι­στι­κός, με ση­μαν­τι­κές θε­σμι­κές αρ­μο­δι­ό­τη­τες , ε­νώ α­πο­τε­λούν πα­ρά­γον­τες ορ­γά­νω­σης της το­πι­κής κοι­νω­νί­ας, αν­τι­με­τω­πί­ζον­τας προ­βλή­μα­τα που χρή­ζουν ά­με­ση ε­πέμ­βα­ση (α­πο­κα­τά­στα­ση ζη­μι­ών ύ­δρευ­σης, φω­τι­σμού, πυ­ρα­σφά­λεια, προ­στα­σί­α της δη­μό­σιας πε­ρι­ου­σί­ας κ.α.­). Εί­ναι ο άν­θρω­πος κλει­δί που θα με­τα­φέ­ρει στη Δη­μο­τι­κή Αρ­χή ό­λες τις α­ναγ­καί­ες πλη­ρο­φο­ρί­ες και θα συ­νει­σφέ­ρει στο να ε­πι­λυ­θούν θέ­μα­τα σχε­τι­κά με τις υ­πο­δο­μές".
Share on Google Plus

About kyparissiotis

1 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΕΠΕΙΔΗ ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΔΡΟΥΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΧΩΡΙΖΟΥΝ ΚΟΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ.
ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΤΟ ΠΑΙΖΟΥΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΣΚΟΙ ,ΧΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.
ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΗ ΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ.