Ρυθμίζονται οφειλές στο Δήμο Τριφυλίας με ενοικούς όρους

Ο Δήμος Τριφυλίας γνωστοποιεί ότι στις 16-06-2011 δημοσιεύτηκε ο νόμος3979/2011 στο άρθρο 54 του οποίου προβλέπεται η διαδικασία για τη διευκόλυνση εξόφλησης πάσης φύσεως οφειλών προς Δήμους, με εξαίρεση τα επιβληθέντα πρόστιμαεπί αυθαίρετων κατασκευών.
Κατόπιν τούτου, ενημερώνουμεόσους έχουν οφειλές προς το Δήμο, ότι έχουν τη δυνατότητα, σύμφωνα με τιςδιατάξεις του ανωτέρω νόμου, να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τις υπάρχουσεςοφειλές τους με ευνοϊκότερους όρους. Ειδικότερα ισχύουν τα εξής:
Α. Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση βάσει των ανωτέρωδιατάξεων:
1. Πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαναπό 1.9.2009 και μέχρι τη δημοσίευση του νόμου 3979/2011, εφόσον έχει καταβληθεί μέχριτην υποβολή της αιτήσεως εκ μέρους του υπόχρεου ποσό ίσο με το τριάντα τοιςεκατό (30%) του συνόλου αυτών.
2.Πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημοσίευσητου παραπάνω νόμου, εφόσον μέρος ή το σύνολοαυτών είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 66 του ν. 3801/2009 και έχεικαταβληθεί το τριάντα τοις εκατό (30%) της ρυθμισθείσας οφειλής,έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
3.Πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημοσίευση τουπαραπάνω νόμου,εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν τύχει διευκόλυνσης τμηματικής καταβολήςκατά το άρθρο 170 του ν. 3463/ 2006 και έχει καταβληθεί το 30% τουδιακανονισθέντος ποσού, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
4.Οφειλές από μισθώματα συμπεριλαμβανομένων των τόκων υπερημερίας ή προβλεπόμενωναπό τις συμβάσεις μίσθωσης ρητρών.
5.Οφειλές που έχουν βεβαιωθεί με απόφαση δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού ή αυτέςγια τις οποίες έχουν ασκηθεί προσφυγές στα δικαστήρια και εκκρεμούν έως τηνλήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης .
6.Οφειλέςγια τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία ενώπιον των επιτροπών επίλυσης φορολογικών διαφορών και έχουν εγκριθεί από το οικείο δημοτικό συμβούλιο,με απόφαση που λαμβάνεται έως την προθεσμία υποβολής της αίτησης.
Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ:
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και προσκόμισης των απαραίτητωνστοιχείων λήγει την 3η Νοεμβρίου 2011 (03-11-2011).
Γ. ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ: Ο αριθμόςτων μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των είκοσι (20).
Δ. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΔΟΣΗΣ: Κάθε μία από τις μηνιαίες δόσεις δεν μπορείνα είναι μικρότερη των εκατό πενήντα(150,00) ευρώ.
Ε. Ποσό οφειλής έως και εκατό πενήντα (150,00) ευρώ καταβάλλεται εφάπαξ.
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να τύχουν των ευνοικών όρων ρύθμισης πρέπει να προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου εγκαίρως τα απαραίτητα στοιχεία προς έλεγχο και να υποβάλλουν σχετική αίτηση, με συνημένη βεβαίωση του Δήμου για το ποσό της οφειλής.
Σε περίπτωση μη προσκόμισης των απαραίτητων στοιχείων για έλεγχο και μη προσέλευσης των υπόχρεων στις υπηρεσίες του Δήμου για εφάπαξ εξόφληση ή ρύθμιση της συνολικής οφειλής θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να λάβουμε σε βάρος τους όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο αναγκαστικά και άλλα μέτρα είσπραξης.
Για περισσότερες καιλεπτομερείς πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ταμειακή Υπηρεσία Δήμου Τριφυλίας στην Κυπαρισσία (τηλ.2761360727 κ. Κωστοπούλου Δ.)καθώς και στο Τμήμα Εσόδων Δήμου Τριφυλίας στους Γαργαλιάνους (τηλ. 2763360230 κ. Μακρή Α.)

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια