ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

 

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

    ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

    ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

 

To Κοινωνικό Παντοπωλείο Τριφυλίας ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 79/2015 Απόφαση Δημ.Συμβουλίου Τριφυλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 

του Ν. 4071/2012.

 

ΑΡΘΡΟ 1    

   Με τον κανονισμό αυτό ρυθμίζεται η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Τριφυλίας. Ο κανονισμός αυτός εγκρίνεται συμπληρώνεται και τροποποιείται από το Δημοτικό Συμβούλιο, εναρμονισμένος με την εκάστοτε νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 2

Βασικές Αρχές - Σκοπός

    Ο σκοπός της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Τριφυλίας και έχει ως σκοπό την εφαρμογή των προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, την αντιμετώπιση και εξάλειψη της ανισότητας αλλά και την ευαισθητοποίηση ατόμων και ομάδων πληθυσμού αλλά και επιχειρήσεων με στόχο τη συμμετοχή τους στα προγράμματα στήριξης των οικονομικά αδυνάμων συμπολιτών μας.

     Απώτερος σκοπός της δράσης μας είναι η δημιουργία ενός πλέγματος κοινωνικής προστασίας μέσω του οποίου θα καλύπτονται πρωτογενείς ανάγκες διαβίωσης των κατοίκων του Δήμου μας, ώστε να καταστεί εφικτή  και με αξιοπρεπείς όρους η επανένταξη και επανασύνδεσή τους με τον κοινωνικό ιστό. 

ΑΡΘΡΟ 3

Οργάνωση και λειτουργία

Α. To Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί ως πρόγραμμα του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής & Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. 

Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου στηρίζεται από το Δήμο αλλά βασίζεται κυρίως στην αλληλεγγύη, την εθελοντική και ανιδιοτελή προσφορά των συμπολιτών μας καθώς επίσης και στην ενίσχυση από Εθνικά, Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Β. Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου  εποπτεύεται από Επιτροπή Διαχείρισης, στην οποία εκπροσωπούνται αναλογικά με τη δύναμή τους, οι δημοτικές  παρατάξεις και στην οποία συμμετέχει επιπλέον και προεδρεύει ο Δήμαρχος ή  οριζόμενος από αυτόν Αντιδήμαρχος. Η Επιτροπή Διαχείρισης υποχρεούται να παρουσιάζει ανά εξάμηνο, στην Οικονομική Επιτροπή έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικό απολογισμό. Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει με απόφασή της το διαχειριστικό απολογισμό. Η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Επιπλέον η Επιτροπή Διαχείρισης : α) Εποπτεύει τη  λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, β) Μεριμνά για τη συγκέντρωση προϊόντων, το συνεχή έλεγχο της ποιότητας, της υγιεινής και της καλής κατάστασης αυτών και φροντίζει για τη σωστή λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, β) Οργανώνει εκδηλώσεις με σκοπό τη συγκέντρωση τροφίμων σε συνεργασία με Συλλόγους, Επιχειρήσεις και Φορείς του Δήμου.

Η Επιτροπή Διαχείρισης συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της τουλάχιστον μία φορά το δίμηνο στο Δημ. Κατάστημα της έδρας του Δήμου ή της έδρας του Κοιν. Παντοπωλείου. Για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010, του Δ.Κ.Κ. -  Ν. 3463/2006 και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας – Ν. 2690/1999. 

Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες, εκτός των περιπτώσεων όπου συζητούνται θέματα αξιολόγησης ή επιλογής που άπτονται προσωπικών δεδομένων των δικαιούχων, οπότε διεξάγονται υποχρεωτικά κεκλεισμένων των θυρών.

Γ. Η υποστήριξη λειτουργίας του Παντοπωλείου θα γίνεται από το προσωπικό του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτικών Ισοτήτων των Φύλων του Δήμου Τριφυλίας,  σε συνεργασία με το αρμόδιο επιστημονικό προσωπικό που υπηρετεί και στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, το οποίο θα συνεπικουρείται από ομάδα εθελοντών, η οποία θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.

Οι εθελοντές θα πρέπει να είναι επίσημα καταγεγραμμένοι  στο Μητρώο Εθελοντών του Δήμου Τριφυλίας.

Τη γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος θα έχει το ίδιο Τμήμα, το οποίο θα συγκεντρώνει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των δικαιούχων. Λόγω της ανάγκης διαχείρισης προσωπικών δεδομένων των αιτούντων αλλά και της τήρησης αρχείου, στο οποίο περιλαμβάνονται ευαίσθητα κοινωνικά χαρακτηριστικά τους είναι απαραίτητο να τηρηθούν οι διατάξεις περί απορρήτου, όπως αρμόζει στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ως εκ τούτου τα δεδομένα αυτά θα διαχειρίζεται Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα αποτελείται  αυστηρά από το προσωπικό του Τμήματος και  Κοινωνικούς Λειτουργούς, οι οποίοι θα καταρτίζουν την τελική κατάσταση δικαιούχων που θα εγκρίνεται από την Επιτροπή Διαχείρισης και θα προωθείται για ψήφιση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Η σχετική κατάσταση των δικαιούχων θα επανεξετάζεται δύο φορές το χρόνο τους μήνες Νοέμβριο και Μάιο και θα γίνονται οι ανάλογες διορθώσεις και αλλαγές, με τον αυτό τρόπο. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης ορίζεται με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 4

Έδρα, χώροι στέγασης

Α. Έδρα του Κοινωνικού Παντοπωλείου ορίζεται η Έδρα του Δήμου, η Κυπαρισσία.

Β. Ο Δήμος μεριμνά για τη διάθεση κατάλληλων κτιρίων και χώρων για τις ανάγκες στέγασης του Κοινωνικού Παντοπωλείου καθώς και για την προμήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και μέσων που καθιστούν εύρυθμη τη λειτουργία του.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα κτίρια και χώροι ιδιοκτησίας του Δήμου, κατάλληλα για το σκοπό αυτό, είναι δυνατή η μίσθωση αυτών, διενεργούμενη σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί μίσθωσης ακινήτων από τους Δήμους.

Για την εύρυθμη λειτουργία του Κ.Π. δέον να διαθέτει κατάλληλους χώρους και εξοπλισμό, που περιλαμβάνουν :

α) πρατήριο διανομής τροφίμων

β) πρατήριο λοιπών ειδών ( ατομικής υγιεινής, καθαριότητας, βρεφικής φροντίδας, ένδυσης, υπόδησης και οικιακού εξοπλισμού)

γ) αποθήκες

δ)γραφείο

Με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζονται οι χώροι και τα κτίρια που προορίζονται για τη λειτουργία του Κ.Π. και εφόσον εμπίπτουν στη σχετική για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος νομοθεσία, ο Δήμος μεριμνά για την εξασφάλιση των απαιτούμενων τεχνικών και λοιπών προδιαγραφών και τελικώς για την αδειοδότηση των χώρων χρήσης του Κ.Π.

Γ. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατή η λειτουργία υπηρεσιών και παραρτημάτων του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου στις Αποκεντρωμένες Δημοτικές Ενότητες του Δήμου, εφόσον διατίθενται κατάλληλοι προς τούτο χώροι και εξυπηρετούνται οι σκοποί του Κ.Π.

ΑΡΘΡΟ 5

Πόροι 

Οι πόροι του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου προέρχονται από :

1. δωρεές και χορηγίες πολιτών, επιχειρήσεων, επαγγελματιών, συλλόγων, σωματείων και ιδρυμάτων κάθε νομικής μορφής.
2. τον προϋπολογισμό του Δήμου
3. οικονομικές ενισχύσεις και χορηγίες τρίτων
4. Εθνικά, Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού με δικαιούχο το Δήμο Τριφυλίας. 

Οι δωρεές και χορηγίες προς το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο, είτε αφορούν σε είδος, είτε σε χρήμα γίνονται αποδεκτές, εισπράττονται και καταχωρούνται στα οικεία βιβλία του Κ.Π. Και του Δήμου, με έκδοση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, αντίγραφα των οποίων αποστέλλονται στους δωρητές και χορηγούς.

 ΑΡΘΡΟ 6

Λογιστική Διαχείριση –Τηρούμενα Βιβλία

Για τη λειτουργία του Παντοπωλείου θα τηρούνται τα παρακάτω βιβλία:

1.Βιβλίο καταγραφής εισερχομένων και εξερχομένων ειδών που θα προέρχονται από προμήθειες του Δήμου.

2. Βιβλίο καταγραφής εισερχομένων και εξερχομένων ειδών από δωρεές - χορηγίες.

3. Βιβλίο καταγραφής των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Η λογιστική παρακολούθηση των εισερχομένων ειδών καθώς και των εξερχομένων, παραδοθέντων αγαθών στους δικαιούχους θα ελέγχεται ηλεκτρονικά. Μετά το τέλος κάθε μήνα θα συντάσσεται συγκεντρωτική κατάσταση που θα περιλαμβάνει τους δικαιούχους και τα είδη που έχουν παραλάβει και προέρχονται από προμήθειες του Δήμου, η οποία θα υπογράφεται από την Επιτροπή Διαχείρισης. Αντίστοιχη κατάσταση θα συντάσσεται και για τα είδη που προέρχονται από δωρεές

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7

Παροχές

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι δωρεάν. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα διανέμονται δωρεάν στους οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας :

α) τυποποιημένα τρόφιμα μακράς διάρκειας.

β) είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας.

γ) είδη βρεφικής ανάπτυξης.

δ) νωπά τρόφιμα (εφόσον υπάρχουν κατάλληλες υποδομές και εξοπλισμός που διασφαλίζει την ποιότητα, τη διατηρησιμότητα και την καλή τους κατάσταση από άποψη υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις).

ε) είδη ένδυσης, υπόδησης και οικιακού εξοπλισμού.

 

Οι προϋποθέσεις και ο χρόνος ένταξης ενός δικαιούχου στο πρόγραμμα και η επανένταξή του σε αυτό θα αξιολογούνται από την Εννεαμελή Επιτροπή Λειτουργίας με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που αναφέρονται παρακάτω.

Οι ποσότητες των ειδών που θα παραλαμβάνει ο κάθε δικαιούχος θα καθορίζεται επίσης με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

ΑΡΘΡΟ 8

Προϋποθέσεις Δικαιούχων

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

1. Έλληνες κάτοικοι του Δήμου Τριφυλίας.

2. Ομογενείς κάτοικοι του Δήμου Τριφυλίας.

3. Αλλοδαποί που κατοικούν στο Δήμο μας και διαθέτουν άδεια παραμονής.

Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα είναι το εισόδημα, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη και άλλα κοινωνικά κριτήρια όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία , προβλήματα υγείας, αναπηρίες συνθήκες στέγασης και τυχόν άλλα ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα. Τα οικονομικά κριτήρια για τη συγκεκριμένη παροχή είναι τα εξής :

α) για μοναχικά άτομα το εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 6.000 €, δηλαδή να λαμβάνουν ή το επίδομα βαριάς αναπηρίας από την Πρόνοια ή σύνταξη υπερήλικων ΟΓΑ ή να είναι χαμηλοσυνταξιούχοι άλλων ασφαλιστικών ταμείων (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ). Οι συνταξιούχοι των άλλων ασφαλιστικών ταμείων θα πρέπει, για να είναι δικαιούχοι να διαμένουν σε ενοικιαζόμενη κατοικία και να προσκομίζουν το μισθωτήριο συμβόλαιο. 

β) για ζευγάρια ή οικογένειες με κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, ανεργία,  το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε προστατευόμενο μέλος, σύζυγο ή τέκνα.

γ) για Άτομα με Ειδικές ανάγκες, ή με αναπηρία 67% και άνω το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά 50% €.

Τα παιδιά σε μία οικογένεια μπορεί να είναι ανήλικα η να σπουδάζουν, άνεργα ή προστατευόμενα λόγω αναπηρίας.

Κάθε ιδιαίτερη ή έκτακτη ανάγκη, ακόμη και όταν δεν είναι δυνατή η τήρηση των προϋποθέσεων του παρόντος άρθρου καθώς και των αναφερομένων στο άρθρο 9, εξετάζεται κατά περίπτωση.

Τα παραπάνω κριτήρια δύναται να αναπροσαρμόζονται με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες, αλλά και τις πραγματικές δυνατότητες του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

 

 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι ποσότητες των προϊόντων που θα προσφέρονται στους δικαιούχους θα είναι ανάλογες με τη διαθεσιμότητα που θα έχει το Παντοπωλείο τόσο στα είδη που θα προμηθεύεται ο Δήμος, όσο και σε αυτά που θα προέρχονται από δωρεές. Για κάθε μία από τις κατηγορίες ωφελουμένων που αναφέρουμε θα καθορίζεται κλιμακωτά, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση και τον αριθμό των ατόμων, η ποσότητα των προϊόντων που θα τους χορηγείται, με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης.

 

ΑΡΘΡΟ 9

 

Διαδικασία – Δικαιολογητικά εγγραφής

 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα απευθύνονται στο Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου και θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου/ης,

2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας η διαβατηρίου,

3. Φωτοτυπία λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή Δ.Ε.Υ.Α.Τ. ή   μισθωτήριο ή βεβαίωση  μόνιμης κατοικίας.

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

5. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος και Ε9.

6. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο.

7. Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Υγείας αν υπάρχει, θεωρημένο.

8. Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας, όπου απαιτείται.

9. Ιατρική Γνωμάτευση Δημοσίου Νοσοκομείου, αν υπάρχει πρόβλημα υγείας.

10. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής,  περί ποσοστού αναπηρίας  ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), εφόσον πρόκειται για άτομα με ειδικές ανάγκες.

11. Φωτογραφία του δικαιούχου.
12. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρήσει αναγκαίο η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.

      Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στην αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου. 

 

    Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα εξετάζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτούντων, όπως απαιτείται από τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων και όπως αρμόζει στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στη διατήρηση της ανωνυμίας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την ένταξη των αιτούντων στο πρόγραμμα, θα παραδίδεται σε αυτούς κάρτα ή βεβαίωση ή άλλο αποδεικτικό μέσο της Υπηρεσίας με την οποία θα εξυπηρετούνται από το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο.

ΑΡΘΡΟ 10

Κάρτα Δικαιούχου Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

1. Η κάρτα δικαιούχου χορηγείται σε όποιον πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 8 & 9 του παρόντος Κανονισμού και έχει κριθεί δικαιούχος με Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης.
2. Η κάρτα  δικαιούχου είναι αυστηρά προσωπική και αναγράφει τα στοιχεία του δικαιούχου. Όταν πρόκειται για οικογένεια, που συμβιώνει αρμονικά θα χορηγείται μόνο (1) κάρτα δικαιούχου και όχι για κάθε μέλος της ξεχωριστά.
3. Η κάρτα δικαιούχου  εκδίδεται με ισχύ  ενός (1)  εξαμήνου.  Στην κάρτα αναγράφεται                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

το χρονικό διάστημα που ισχύει για τη χρήση των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. Η κάρτα ανανεώνεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο από την Επιτροπή Διαχείρισης υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει επέλθει στο μεταξύ μεταβολή της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης του δικαιούχου.

 

4. Εάν ο κάτοχος – δικαιούχος της κάρτας δεν είναι σε θέση να παρευρίσκεται ο ίδιος στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο λόγω ηλικίας ή άλλων προβλημάτων υγείας, η Κοινωνική Υπηρεσία  του Δήμου μπορεί να αναλαμβάνει τη μεταφορά των προϊόντων στην κατοικία του.

ΑΡΘΡΟ 11

Δικαιώματα και υποχρεώσεις δικαιούχων

• Οι δικαιούχοι οφείλουν να σέβονται τους υπαλλήλους καθώς και τους χώρους του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.
• Οι δικαιούχοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη φύλαξη της βεβαίωσης ή της κάρτας που διατίθεται από την υπηρεσία για την εξυπηρέτησή τους από το Δημοτικό Παντοπωλείο. Σε περίπτωση απώλειας είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν την αρμόδια υπηρεσία.
• Η βεβαίωση ή η κάρτα ανήκει αποκλειστικά στο δικαιούχο που αναγράφεται σε αυτή και απαγορεύεται η μεταβίβασή της σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός του συνδικαιούχου,  ο οποίος θα μπορεί να ορισθεί με υπεύθυνη δήλωση του κύριου δικαιούχου.
• Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίζουν οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τους ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία, αλλιώς θα εξαιρούνται αμέσως από το πρόγραμμα.
• Δικαιούχος δύναται να απολέσει το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα παροχών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, εφόσον συντρέχουν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

α) Παραβεί τον παρόντα Κανονισμό.

β) Υποβάλει ψευδή δήλωση ή αναληθή ως προς την ακρίβειά τους δικαιολογητικά.

γ) Εξαντλήσει την ημερομηνία που έχει δικαίωμα χρήσης των παροχών του ΚοινωνικούΠαντοπωλείου και δεν έχει υποβάλει εκ νέου αίτηση ή έχει υποβάλει εκ νέου αίτηση η οποία απορρίφθηκε.

δ) Δημιουργήσει πρόβλημα στο προσωπικό του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

ε) Εφόσον παύσουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζουν διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και δεν ενημερώσει αμέσως την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου στην περίπτωση που αλλάξουν οι συνθήκες του δικαιούχου, ώστε να μην πληροί πλέον τα κριτήρια για τη λήψη των παροχών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

ΑΡΘΡΟ 12

Ακροτελεύτια Διάταξη 

Ο Κανονισμός αυτός εγκρίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Μετά την έγκρισή του και τον κατά νόμο έλεγχο νομιμότητάς του, ο Κανονισμός δημοσιεύεται κατά το πλήρες κείμενό του, στο Δημ. Κατάστημα του Δήμου, σύμφωνα  με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 του Ν. 3463/2006 στην ιστοσελίδα του Δήμου και περίληψή του σε μια εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.

 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΦΩΤ.ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ


Share on Google Plus

About kyparissiotis