Κατατέθηκε πρόταση για Παράκαμψη της τοπικής κοινότητας Δάρα με χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ

Κα­τα­τέ­θη­κε στην Εν­δι­ά­με­ση Δι­α­χει­ρι­στι­κή Αρ­χή Πε­λο­πον­νή­σου, πρό­τα­ση για την χρη­μα­το­δό­τη­ση της πρά­ξης με τί­τλο «Βελ­τί­ω­ση προ­σβα­σι­μό­τη­τας α­πό 9η Ε­θνι­κή Ο­δό προς 3η Ε­παρ­χια­κή Ο­δό στο τμή­μα: πα­ρά­καμ­ψη Τ.Κ. Δά­ρα» της Δη­μο­τι­κής Ε­νό­τη­τας Πε­τα­λι­δί­ου του Δή­μου Μεσ­σή­νης, συ­νο­λι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού: 1.012.000,00 ευ­ρώ. Η πρό­τα­ση υ­πο­βλή­θη­κε για χρη­μα­το­δό­τη­ση στα πλαί­σια του Ε.Π. Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας – Πε­λο­πον­νή­σου – Ι­ο­νί­ων Νή­σων». Η πρό­τα­ση α­φο­ρά την κα­τα­σκευ­ή νέ­ας χά­ρα­ξης για την πα­ρά­καμ­ψη της το­πι­κής κοι­νό­τη­τας Δά­ρα με πα­ράλ­λη­λη βελ­τί­ω­ση των δι­α­σταυ­ρώ­σε­ων με τον υ­πάρ­χον­τα δρό­μο Δάφ­νη-Δά­ρα-Δρο­σιά.
Η νέ­α χά­ρα­ξη ξε­κι­νά­ει ε­πί της υ­πάρ­χου­σας ο­δού Δάφ­νη-Δά­ρα, α­να­πτύσ­σε­ται νό­τια του οι­κι­σμού Δά­ρα πα­ρα­κάμ­πτον­τας τον οι­κι­σμό, α­κο­λου­θών­τας πε­ρί­που το ί­χνος α­γρο­τι­κού χω­μα­τό­δρο­μου και κα­τα­λή­γει στον υ­πάρ­χον­τα δρό­μο Δά­ρα-Δρο­σιά, με­τά τον οι­κι­σμό Δά­ρα. Το συ­νο­λι­κό μή­κος της νέ­ας χά­ρα­ξης εί­ναι 1.206,42 μέ­τρα. Το έρ­γο προ­βλέ­πει ε­πί­σης κα­τα­σκευ­ή σω­λη­νω­τών ο­χε­τών, ο­δο­στρω­σί­α και α­σφαλ­τι­κά, στη­θαί­α α­σφα­λεί­ας, δι­α­γραμ­μί­σεις, ση­μάν­σεις κτλ. Στό­χος της πρό­τα­σης εί­ναι η α­σφα­λής κυ­κλο­φο­ρί­α των ο­χη­μά­των α­πο­φορ­τί­ζον­τας τη στε­νή δι­έ­λευ­ση εν­τός του οι­κι­σμού Δά­ρα, κα­θώς και η ευ­χε­ρής δι­α­κί­νη­ση του πλη­θυ­σμού και των προ­ϊ­όν­των. Πα­ράλ­λη­λα, ε­νι­σχύ­ε­ται η ι­σόρ­ρο­πη α­νά­πτυ­ξη της πε­ρι­ο­χής μας και βελ­τι­ώ­νε­ται το ε­πί­πε­δο της ζω­ής κα­θώς και η του­ρι­στι­κή α­νά­πτυ­ξη.
Share on Google Plus

About kyparissiotis