KYPARISSIOTIS

Ανεξάρτητοι τελικά..ολοι οι εξαρτημένοι !

galanopoulos thothorosΤου Θό­δω­ρου Γα­λα­νό­που­λου
Έ­χε­τε α­κού­σει πο­τέ τα­βέρ­να να δι­α­φη­μί­ζει; Ε­λά­τε να φά­τε κα­τε­ψυγ­μέ­να κρέ­α­τα Πο­λω­νί­ας; Έ­χε­τε α­κού­σει πο­τέ μπα­κά­λη να καυ­χι­έ­ται που η φέ­τα του εί­ναι α­πό γά­λα σκό­νη; Μα­νά­βη να φω­νά­ζει; έ­λα να πά­ρεις ντο­μά­τα με ορ­μό­νη, που ό­λους, άν­τρες και γυ­ναί­κες τους κά­νει να φο­ρά­νε σου­τι­έν; Έ­τσι και οι υ­πο­ψή­φιοι δή­μαρ­χοι ό­λοι γρά­φουν α­νε­ξάρ­τη­τοι. Ε­ξαρ­τη­μέ­νος μια ζω­ή α­πό το κόμ­μα που τον έ­βα­λε σπρώ­χνον­τας σε αυ­τή τη θέ­ση του υ­πο­ψή­φιου κα­νέ­νας δεν το λέ­ει… Κά­τι υ­πο­χρε­ώ­σεις που έ­χει σε κά­τι με­γα­λο­ερ­γο­λά­βους που του δώ­να­νε και τα λε­φτά για την προ­ε­κλο­γι­κή εκ­στρα­τεί­α, μπα τί­πο­τε, κα­μί­α νύ­ξη! Πως βρε α­δελ­φέ χτες ή­σουν βου­λευ­τής του κόμ­μα­τος και σή­με­ρα κά­νεις τά­χα πως δεν τους ξέ­ρεις; Με την αλ­λα­γή του και­ρού έρ­χον­ται ό­λα αυ­τά; Α­νε­ξαρ­τή­τως πάν­τως της θέ­λη­σης του λα­ού και του κά­λου του δή­μου, αυ­τοί θα βγουν «α­νε­ξάρ­τη­τοι» για να ε­ξαρ­τη­θούν α­μέ­σως με­τά την ε­κλο­γή τους! Ό­πως στην Α­θή­να που έ­χου­με πλη­θω­ρι­σμό α­νε­ξάρ­τη­των… που α­νή­κουν στη ΝΔ ! Και Κα­κλα­μά­νης και Σπη­λι­ω­τό­που­λος ! «Ο η­γού­με­νος και ο προ­η­γού­με­νος» .. (μη με ρω­τά­τε για το α­νέκ­δο­το, ό­σοι το ξέ­ρε­τε.­.­.) – Ό­χι έ­με­να μου εί­πε το κόμ­μα να εί­μαι α­νε­ξάρ­τη­τος. Ό­χι ε­γώ εί­μαι πιο α­νε­ξάρ­τη­τος, ε­σύ έ­χεις πολ­λά… ξάρ­τια… Τέ­λος πάν­των, δεν εί­ναι η πρώ­τη φο­ρά που οι λέ­ξεις έ­χουν χά­σει τη ση­μα­σί­α τους σε αυ­τή τη χώ­ρα! Α­νε­ξάρ­τη­τος σή­μαι­νε πα­λι­ό­τε­ρα κά­ποι­ος που δεν εί­χε κα­μί­α εμ­πλο­κή με κόμ­μα­τα και κομ­μα­τι­κές – πο­λι­τι­κές δε­σμεύ­σεις και κα­τέ­βαι­νε με μια ε­ξί­σου α­δέ­σμευ­τη ο­μά­δα να φτιά­ξει το συν­δυα­σμό του! Τώ­ρα παί­ζουν με τις λέ­ξεις μια και ο Έλ­λη­νας σχε­δόν έ­χει ξε­χά­σει τι ση­μαί­νουν για­τί ό­λη μέ­ρα γρά­φει γκρι­κλις στο ιν­τερ­νέτ και έ­χει μπερ­δέ­ψει τη βούρ­τσα με το σκαν­τζό­χοι­ρο! Και σι­γά μην κα­τα­λά­βει τι εί­ναι α­νε­ξάρ­τη­τος …Κα­τε­βαί­νει για δή­μαρ­χος έ­νας που ή­ταν κομ­μα­τι­κό στέ­λε­χος χρό­νια, βου­λευ­τής που πα­ραι­τή­θη­κε, συν­δι­κα­λι­στής χρό­νια βαμ­μέ­νος, δη­μο­σι­ο­γρά­φος πα­πα­γά­λος χρω­μα­τι­στός, και με μια λε­ξού­λα α­νε­ξάρ­τη­τος έ­βα­λες τη μά­σκα για το καρ­να­βά­λι της Βε­νε­τί­ας! Σαν να αρ­χί­σω δη­λα­δή κι ε­γώ να τσαμ­που­νά­ω τά­χα ό­τι έ­χω Γαλ­λι­κή κα­τα­γω­γή, και δι­α­τη­ρώ αμ­πε­λώ­νες στη Βουρ­γουν­δί­α, και κα­τά το πα­ρελ­θόν έ­χω δι­α­τε­λέ­σει πρό­ξε­νος στο Κα­τμαν­τού ! Α ρε κα­τα­κα­η­μέ­νη Α­ρά­χο­βα! Θα γού­στα­ρα ό­μως φί­λοι μου να α­κού­σω κά­ποι­ον να λέ­ει: Ψη­φί­στε έ­με­να, για­τί εί­μαι κα­θα­ρή ρά­τσα κομ­μα­τό­σκυ­λο, έ­χω κολ­λή­σει πολ­λές α­φί­σες του κόμ­μα­τος, γλύ­φω ό­λη μέ­ρα τον αρ­χη­γό και δι­ο­ρί­ζω μό­νο δι­κά μας παι­διά! Αυ­τός μά­λι­στα, θα ά­ξι­ζε της προ­σο­χής μας, ή να τον ψη­φί­σου­με ή να το φα­σκε­λώ­σου­με! Ό­λοι οι άλ­λοι γι­α­λαν­τζί υ­πο­ψή­φιοι… μό­νο για …υ­πο­ψό­φιοι κά­νουν! Α, και που εί­στε; Μια και ψη­φί­ζου­με μα­ζί και για ευ­ρω­βου­λή, έ­χω μια α­πο­ρί­α; Για­τί οι Ευ­ρω­βου­λευ­τές λέ­γον­ται έ­τσι; Οι άλ­λοι οι βου­λευ­τές για το ευ­ρώ δεν πά­νε και αυ­τοί; Ρωτάω … !

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια